TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

Vì sao nhi?u ph? huynh ?ng h? con h?c trung c?p?

Tr??c m?i k? thi tuy?n, b?c cha m? nào c?ng mong con mình vào ???c ngành hot, tr??ng t?t. Trong khi v?n còn nhi?u ph? huynh t? ??nh h??ng ngh? nghi?p cho con theo y mình, ép con b?ng m?i giá ph?i vào c?p 3, ph?i ??u ??i h?c thì c?ng có kh?ng ít ph? huynh ?ng h? con mình h?c trung c?p. T?i sao h? làm nh? v?y? Và l?a ch?n nào s? t?t cho con? ?ó là ?i?u kh?ng ph?i ph? huynh nào c?ng hi?u ???c.

Nhi?u ph? huynh ?ng h? con h?c trung c?p t? khi h?c h?t c?p 2. ?nh: Internet

广西快3怎么做代理Ch?n ngh? ch?n tr??ng là b??c ngo?t quan tr?ng cho t??ng lai con cái. Nh?ng kh?ng ph?i ph? huynh nào c?ng quan tam, h?i han xem con mình có ?am mê, yêu thích ngành h?c ?ó tr??c khi cùng con ??t bút vi?t nguy?n v?ng. D?u bi?t r?ng ??i h?c là m?t l?a ch?n t?t nh?ng t?m b?ng ??i h?c kh?ng ph?i là “chìa khóa v?n n?ng”, kh?ng ph?i h?c sinh nào c?ng ?? n?ng l?c, ?i?u ki?n theo h?c. Có nh?ng em còn mu?n ?i h?c trung c?p, h?c ngh? t? khi h?c h?t c?p 2.

Nh?ng lúc nh? v?y, vai trò c?a ng??i làm cha m? quan tr?ng h?n h?t chính là hi?u r? n?ng l?c, s? thích, tính cách c?a con mình và ?i?u ki?n gia ?ình ?? giúp con ??nh h??ng ch?n ngh?, ch?n tr??ng phù h?p, kh?ng gay áp l?c và t?n tr?ng quy?t ??nh c?a con.

S? th? nào n?u con ch?n tr??ng theo k? v?ng c?a cha m??

“Cái giá” c?a vi?c ch?n sai ngh?, h?c sai tr??ng, ch?n theo nguy?n v?ng c?a cha m? thay vì c?a mình, có l? kh?ng ai hi?u r? b?ng nh?ng ng??i ?ang tr?c ti?p ph?i ??i m?t sau khi ra tr??ng. Ch?ng nói ?au xa, c? b?n t?i là m?t ví d? ?i?n hình.

广西快3怎么做代理T? h?i c?p 2 lên c?p 3, dù r?t ch?m ch? nh?ng l?c h?c c?a c? ch? ? m?c trung bình. C? thích h?c ti?ng Anh nh?ng b? m? l?i mu?n c? h?c ban A. Th? là thay vì h?c kh?i D theo s? thích thì c? h?c kh?i A. Su?t 3 n?m c?p 3, h?c trong l?p chuyên Toán – Ly – Hóa – Sinh nang cao khi?n c? b?n t?i m?t m?i, nhi?u phen n?n chí. Vì s?c h?c kh?ng theo n?i b?n bè nên còn khi?n c? tr? nên l?m lì, ít nói. Gi?u nh?ng gi?t n??c m?t bu?n b? ?? làm hài lòng cha m?, c? c?ng ráng h?c h?t c?p 3 r?i thi vào m?t tr??ng s? ph?m ?? ?i làm giáo viên nh? h? mong mu?n. Vì cha m? c? ngh?, con gái nên làm giáo viên, c?ng vi?c nh? nhàng, d? ?n ??nh.

广西快3怎么做代理R?i 4 n?m ??i h?c ti?p t?c là qu?ng th?i gian c? “vùi b? thành xuan” tr?i trong “s? h?c” nhàm chán, t? nh?t. V?n c? g?ng ch?m ch? ?? ra tr??ng nh? b?n bè, nh?ng th?t lòng c? kh?ng m?y h?ng thú v?i cái ngh? mình ?ang h?c. Nhi?u l?n mu?n b? h?c nh?ng nhìn c?nh b? m? làm n?ng v?t v?, kh?ng ?? c? b? thi?u ti?n ?óng h?c hay ph?i v?t v? làm thêm nh? b?n bè, c? l?i c?n r?ng c? g?ng.

Chán n?n, thi?u h?ng thú h?c t?p vì h?c theo k? v?ng c?a cha m?. ?nh: Internet

广西快3怎么做代理C? ra tr??ng n?p bi?t bao h? s? v?n kh?ng tìm ???c vi?c, b?ng c?ng ch? ??t lo?i khá. Chán n?n, c? b? ?i làm c?ng nhan may. Th??ng con, b? m? c? l?i ti?p t?c vay m??n, lo cho c? vào ???c m?t tr??ng d?y h?c xa nhà c? hàng ngàn cay s?. Làm ???c vài tháng, c? l?i m?t vi?c vì h? s? ch?a ?n ??nh. C? l?i ti?p t?c tháng ngày v?t l?n tìm vi?c. Có l?n tam s? v?i t?i, c? th? dài, b?o giá mà tr??c ?ay kh?ng nghe theo b? m?, quy?t tam h?c kh?i D thì gi? c? c?ng kh?ng r?i vào tình c?nh này. Hay ít ra, ?i h?c trung c?p nh? m?y ??a b?n khác gi? c?ng ?? ?n ??nh. T?i ch? bi?t an ?i, ??ng viên mà bu?n cho c?.

Có l? kh?ng riêng c? b?n t?i mà ngoài kia còn r?t nhi?u sinh viên nh? th? ho?c lam vào hoàn c?nh t? h?n. Cha m? ban ??u k? v?ng bao nhiêu, gi? càng th?t v?ng b?y nhiêu. Có ng??i may m?n tìm ???c vi?c thì h? c?ng ch? ?i làm nh? nh?ng c? máy kh?ng c?m xúc. Cha m? t?m hài lòng v?i k?t c?c ?n ??nh ?ó thì c?ng kh?ng hay r?ng, con cái mình ch?a h? bi?t ?am mê, ni?m vui trong c?ng vi?c là gì. Quen vi?c d?a d?m m? cha, h? còn ch?ng th? ??a ra n?i cho mình m?t quy?t ??nh, c? m?i gi?m chan trong vùng an toàn mà th?t ra ?ó l?i là “vùng lu?n qu?n”.

Vì sao nhi?u ph? huynh ?ng h? con h?c trung c?p?

广西快3怎么做代理Thay vì ??nh h??ng t??ng lai cho con theo áp ??t, k? v?ng, theo ?o t??ng v? n?ng l?c th?c s? c?a con hay vì s? di?n mà kh?ng dám nhìn nh?n ?úng th?c t?, nhi?u ph? huynh ?? ?ng h? con h?c trung c?p ho?c h?c ngh? t? khi h?t c?p 2 ho?c sau khi t?t nghi?p THPT. Ly do t?i vì sao?

广西快3怎么做代理Th?c t? ngày càng cho th?y, b?n t?t nghi?p b?ng gì, h?c tr??ng nào thì khi ?i làm ?i?u quan tr?ng nh?t v?n là k? n?ng th?c s? và thái ?? làm vi?c. Kh?ng ch? ? các b?c h?c cao mà ? m?i tr??ng trung c?p, sinh viên c?ng v?n ???c ?ào t?o t? v?n hóa ??n k? n?ng, thái ?? làm vi?c cho t??ng lai sau này.

广西快3怎么做代理Nhi?u tr??ng trung c?p chuyên nghi?p có m?c tiêu ?ào t?o ra ngu?n nhan l?c kh?ng ch? gi?i v? chuyên m?n nghi?p v? mà còn v?ng vàng v? các k? n?ng m?m, k? n?ng ti?ng Anh, k? n?ng qu?n ly… V?i ch??ng trình ?ào t?o chú tr?ng th?c hành, sinh viên trung c?p s? nhanh chóng th?o ngh?, s?m ?i làm ?? tr??ng thành, hình thành k? n?ng s?ng t?t h?n và tích l?y ???c nhi?u kinh nghi?m s?m h?n. ??ng th?i c?ng ti?t ki?m ?áng k? th?i gian, chi phí do th?i gian h?c nhanh. Các tr??ng trung c?p còn ??y m?nh liên k?t v?i doanh nghi?p ?? ??m b?o vi?c làm cho sinh viên ngay khi t?t nghi?p.

Sinh viên trung c?p ???c chú tr?ng th?c hành, nhanh chóng v?ng tay ngh?

Nhà tuy?n d?ng hi?n nay c?ng ?? cao tay ngh?, thái ??, kinh nghi?m làm vi?c thay vì ch? d?a vào b?ng c?p. Tr? thành c? nhan ??i h?c, th?c s? hay ti?n s? c?ng kh?ng ??ng ngh?a v?i vi?c b?n s? ki?m ???c nhi?u ti?n h?n sinh viên trung c?p hay h?c viên tr??ng ngh?. Và ?i?u ?ó c?ng kh?ng làm quá trình tìm vi?c hay th?ng ti?n c?a b?n tr? nên d? dàng h?n. Nhi?u sinh viên trung c?p gi?i tay ngh? hi?n nay còn ???c nhi?u doanh nghi?p liên h? ‘??t hàng’ dù ch?a ra tr??ng trong khi sinh viên t?t nghi?p các b?c h?c cao h?n ph?i ch?t v?t tìm vi?c làm, làm nh?ng c?ng vi?c t?m b? sau khi t?t nghi?p.

Ngoài ra, h?c trung c?p sau khi t?t nghi?p l?p 9, h?c sinh v?n có th? h?c v?n hóa, ch? sau 3 n?m là có th? v?a nh?n b?ng t?t nghi?p Trung c?p chính quy v?a nh?n ch?ng ch? hoàn thành THPT. Sau ?ó có th? ?i làm ngay ho?c h?c liên th?ng lên h? cao ??ng, ??i h?c mà kh?ng c?n thi c? áp l?c. Trên th?c t?, có r?t nhi?u b?n tr? h?c v?n hóa khó kh?n nên mu?n h?c trung c?p ra ?? làm vi?c ngay.

Có c? h?i v?a nh?n b?ng t?t nghi?p Trung c?p chính quy
v?a nh?n ch?ng ch? hoàn thành THPT

T?ng k?t

广西快3怎么做代理Có th? nói, vi?c xác ??nh ?úng n?ng l?c, s? tr??ng, nguy?n v?ng và ?i?u ki?n cá nhan là nh?ng y?u t? quan tr?ng mà c? ph? huynh l?n h?c sinh ??u ph?i quan tam ?? ??nh h??ng ?úng ??n khi ch?n tr??ng, ch?n ngh?. Do ?ó, các b?c ph? huynh kh?ng nên vì mong mu?n cá nhan hay b?t k? ly do nào mà thay con ch?n tr??ng, ch?n ngh? ?? tránh các tr??ng h?p l?ng phí th?i gian và ti?n b?c khi con kh?ng thích ho?c kh?ng ?? ?i?u ki?n và n?ng l?c theo h?c.

Cha m? nào c?ng mong mu?n nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t cho con cái. Nh?ng ?? con ???c h?c và ch?n làm nh?ng ?i?u mình mu?n m?i chính là cách giúp con b??c vào ??i t?t nh?t. H?y là m?t ph? huynh th?ng thái ch? ??ng “vì mình” mà “nh?t con trong m?t cái l?ng quá ch?t”.

?i?m: 4.67 (3 bình ch?n)

Tác gi?: ?ình Anh V?

广西快3怎么做代理Chuyên gia ?i?nh Anh Vu? la? m??t trong nh??ng tác gi? có nhi?u n?m kinh nghiê?m, c?ng ta?c trong nga?nh Nha? ha?ng – Kha?ch sa?n, t??ng n??m gi?? vi? tri? Qua?n ly? Kha?ch sa?n ta?i nhiê?u Nhà hàng, Kha?ch sa?n l??n ?? TP.HCM. Ta?c gia? ?i?nh Anh Vu? s? chia se? nh??ng bài h?c, kinh nghiê?m la?m nghê? v??i ca?c ba?n tre? th?ng qua nh?ng ba?i viê?t thu? vi?, b?? i?ch và ????c nhiê?u ng???i ?o?n nha?n.

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

广西快3怎么做代理??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?