TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
广西快3怎么做代理 H? CHí MINH

TR??NG KINH T? – DU L?CH TP.HCM
(CET – College of Economics & Tourism)

Chào m?ng các b?n ??n v?i trang th?ng tin tuy?n sinh 2019 c?a Tr??ng Trung c?p Kinh t? – Du l?ch TP.HCM (CET – College of Economics & Tourism) – M?t thành viên c?a H??ng Nghi?p á ?u, ??n v? ?ào t?o ?a ngành cung ?ng ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho kh?i ngành Du l?ch – D?ch v? – ?m th?c – Nhà hàng – Khách s?n.

广西快3怎么做代理Cùng b?n ti?n vào t??ng lai, CET mang ??n cho các b?n sinh viên m?t m?i tr??ng h?c t?p hi?n ??i trong l?nh v?c ngành ngh? n?ng ??ng b?c nh?t. Ngoài h? th?ng c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? theo tiêu chu?n qu?c t?, quy t? ??i ng? Gi?ng viên là các Chuyên gia, Qu?n ly c?p cao, B?p tr??ng ??u ngành; CET còn xay d?ng nên ch??ng trình ?ào t?o ?a d?ng, liên t?c c?p nh?t bám sát yêu c?u làm vi?c th?c t? c?a c?ng vi?c c?ng nh? các t?p ?oàn, doanh nghi?p l?n; Liên k?t ch?t ch? v?i các nhà tuy?n d?ng 5*… Sau khi t?t nghi?p, sinh viên t? tin n?m trong tay nh?ng c? h?i vi?c làm r?ng m? v?i m?c thu nh?p h?p d?n.

??I T??NG CHIêU SINH

广西快3怎么做代理?? tr? thành Tan sinh viên c?a tr??ng CET, b?n c?n ?áp ?ng ???c M?T trong các tiêu chí sau:

 • ?? t?t nghi?p Trung h?c c? s? (THCS)
 • ?? t?t nghi?p Trung h?c ph? th?ng (THPT)
 • ?? t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p tr? lên (ngành ngh? b?t k?)
 • ?? t?t nghi?p THPT và hoàn thành khoá Nghi?p v? B?p tr??ng/ Qu?n Tr? Nhà hàng – Khách s?n t?i H??ng Nghi?p á ?u

CH??NG TRìNH ?àO T?O

H?ng M?c Ch??ng Trình 1 N?m (TH1) Ch??ng Trình 1 N?m (TH2) Ch??ng Trình 2 N?m Ch??ng Trình 3 N?m
??I T??NG CHIêU SINH T?t nghi?p THPT và hoàn thành khoá Qu?n Tr? NH-KS/B?p Tr??ng ?i?u Hành t?i H??ng Nghi?p á ?u ?? t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p tr? lên. ?? t?t nghi?p THPT ?? t?t nghi?p THCS
YêU C?U B?NG C?P Ch?ng ch? s? c?p ngh? c?a T?ng c?c d?y ngh? và b?ng t?t nghi?p THPT. B?ng t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p, cao ??ng, ??i h?c và b?ng ?i?m B?ng t?t nghi?p THPT B?ng t?t nghi?p THCS
?U ?I?M Ch??ng trình ti?t ki?m th?i gian và chi phí cho sinh viên. áp d?ng cho sinh viên liên th?ng t? h? s? c?p lên h? Trung c?p, nhanh chóng th?ng ti?n trên l? trình ngh? nghi?p. Ch??ng trình gi?m các m?n ??i c??ng và v?n hóa, t?i ?u th?i gian cho sinh viên. áp d?ng ch??ng trình ?ào t?o v?n b?ng 2, m? r?ng c? h?i ngh? nghi?p. Ch??ng trình ???c thi?t k? theo tiêu chu?n ?ào t?o h? Trung c?p chuyên nghi?p c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o dành riêng cho ??i t??ng t?t nghi?p THPT, m? ra l? trình ngh? nghi?p bài b?n. Ch??ng trình b? sung ki?n th?c b? túc v?n hóa, ??i c??ng t?o ?i?u ki?n cho sinh viên ch?a t?t nghi?p THPT, ti?t ki?m t?i ?a th?i gian, chi phí, phát tri?n s? nghi?p t? r?t s?m.

K? THU?T CH? BI?N MóN ?N

B?n yêu thích n?u ?n? B?n mong mu?n tr? thành ??u b?p chuyên nghi?p? ?ang ?p ? nhi?u k? ho?ch kinh doanh ?m th?c hay ??n gi?n là mu?n th?a m?n ?am mê làm nên nh?ng món ?n ngon mi?ng, ??p m?t? Chuyên ngành K? thu?t ch? bi?n món ?n t?i CET s? giúp b?n hi?n th?c hóa ?i?u ?ó.

广西快3怎么做代理Chuyên ngành K? thu?t ch? bi?n món ?n t?p trung ?ào t?o ki?n th?c, k? n?ng, nghi?p v? ngh? B?p chuyên sau bao g?m: T?ng quan ?m th?c Vi?t Nam và th? gi?i; K? thu?t, ph??ng pháp ch? bi?n món ?n Vi?t, á, ?u chu?n v?; V?n hành qu?n ly b?p; Set up menu; Xay d?ng kh?u ph?n dinh d??ng; Bí quy?t kinh doanh thành c?ng…

Bên c?nh ?ó, b?n còn bi?t ?ng d?ng k? thu?t và ti?ng Anh chuyên ngành vào c?ng vi?c ? m?c ?? cao; rèn luy?n s?c kh?e, ??o ??c ngh? nghi?p, y th?c, k? lu?t nh?m th?ng ti?n lên v? trí Qu?n ly, B?p tr??ng ho?c ?i?u hành c? s? kinh doanh riêng. Sau khi t?t nghi?p, b?n n?m trong tay n?n t?ng ki?n th?c, tay ngh? v?ng vàng ?? t? tin theo ?u?i và phát tri?n trên l? trình ngh? nghi?p.

??NG KY T? V?N MI?N PHí

QU?N TR? NHà HàNG – KHáCH S?N

广西快3怎么做代理Tr? thành Qu?n ly nhà hàng, Qu?n ly khách s?n, Giám sát b? ph?n ?m th?c, nhan viên b? ph?n bu?ng phòng hay ti?n s?nh… làm vi?c trong các t?p ?oàn cao c?p, v?i m?c l??ng h?p d?n là mong mu?n c?a nhi?u b?n tr?. Song, làm th? nào ?? chinh ph?c ???c nh?ng c?ng vi?c và c?p b?c ?ó? Khóa h?c Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n s? là kh?i ??u dành cho b?n.

Chuyên ngành Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n (NHKS) t?i CET ?ào t?o toàn b? k? n?ng, nghi?p v? ngh? và nghi?p v? qu?n tr? chuyên nghi?p thu?c các b? ph?n ti?n s?nh, bu?ng phòng, nhà hàng; Rèn luy?n ti?ng Anh chuyên ngành; Nang cao k? n?ng qu?n ly.

??ng th?i, b?n ???c l?nh h?i ki?n th?c chuyên sau v? qu?n tr? NHKS nh?: Chi?n l??c Marketing th??ng hi?u, Qu?n ly hi?u qu? kinh doanh; Thi?t l?p ngan sách; T? ch?c s? ki?n; Qu?n ly ho?t ??ng tài chính và ch?t l??ng d?ch v?… Ngay sau t?t nghi?p, b?n có ?? n?ng l?c và b?n l?nh ?? hi?n th?c hóa ??c m? làm vi?c trong m?i tr??ng ??ng c?p, thu nh?p h?p d?n, c?ng nh? ?áp ?ng ???c m?i yêu c?u kh?t khe t? phía các t?p ?oàn NHKS hàng ??u.

??NG KY T? V?N MI?N PHí

K? THU?T LàM BáNH

Ngh? bánh nh?ng n?m g?n ?ay ?ang là ngành hot v?i r?t nhi?u c? h?i vi?c làm, thu nh?p c?ng nh? kh? n?ng phát tri?n lau dài. H?c làm bánh ?? làm vi?c t?i các Nhà hàng – Khách s?n, ti?m bánh, ti?m cà phê – bánh ng?t hay ?? kinh doanh là m? ??c c?a nhi?u b?n tr?.

Trong ch??ng trình ?ào t?o ngành K? thu?t làm bánh, b?n s? ???c h?c các ki?n th?c, k? n?ng xoay quanh nhi?u dòng bánh nh?: bánh Vi?t, bánh kem, bánh ?u th?ng d?ng, bánh n??ng, bánh l?nh, bánh mì. Bên c?nh ?ó b?n còn ???c h?c thêm v? Nghi?p v? qu?n ly ?? có n?n t?ng tr? thành ch? c?a hàng, ti?m bánh, n?m n?ng l?c qu?n ly, kinh doanh trong t??ng lai.

Ghi danh h?c ngay ngành K? thu?t làm bánh n?u b?n ?ang có ni?m ?am mê v?i b?, bánh, b?t, ???ng… D??i s? h??ng d?n chi ti?t t? gi?ng viên giàu kinh nghi?m và ch??ng trình h?c bám sát th?c t?, b?n s? t? tin ?? theo ngh? c?ng nh? có c? h?i ? nhi?u v? trí c?ng vi?c ??t giá.

??NG KY T? V?N MI?N PHí

K? THU?T PHA CH? ?? U?NG

广西快3怎么做代理S? ra ??i c?a ?a d?ng nh?ng lo?i th?c u?ng ?? giúp ngh? pha ch? có v? th? cao so v?i nhi?u ngành ngh? khác. K? thu?t pha ch? ?? u?ng là ngành h?c m?i m? nh?ng mang l?i r?t nhi?u giá tr? h?p d?n.

Khóa h?c giúp sinh viên l?nh h?i các ki?n th?c v? Pha ch? th?ng d?ng, Barista, Bartender, làm kem, Flair Bartending, các k? n?ng qu?n ly ?? t? tin phát tri?n ngh? nghi?p, kinh doanh… Ch??ng trình ?ào t?o chú tr?ng th?c hành, tính ?ng d?ng cao vào th?c ti?n. Do ?ó, khi hoàn thành khóa h?c, b?n s? n?m ch?c ki?n th?c và k? n?ng ?? tr? thành nhan viên pha ch?, qu?n ly Bar, chuyên gia pha ch?, chuyên gia nghiên c?u và phát tri?n th?c u?ng ho?c chuyên gia Setup qu?y Bar.

广西快3怎么做代理N?m b?t c? h?i l?n t? ngh? pha ch? c?ng h??ng v?i các k? n?ng ???c h?c, l? trình th?ng ti?n r? ràng, ch?c ch?n b?n s? t? tin ?? làm vi?c và có m?c thu nh?p ?áng m? ??c cho mai sau.

??NG KY T? V?N MI?N PHí

Vì SAO B?N NêN CH?N CET?

 • Tuy?n sinh ??n gi?n: Kh?ng thi tuy?n, ch? xét tuy?n, ch? c?n b?ng THCS tr? lên
 • M?i tr??ng h?c t?p ly t??ng, n?ng ??ng và chuyên nghi?p
 • T?i 70% th?i l??ng th?c hành k? n?ng, nghi?p v?; Ly thuy?t h? th?ng hóa khoa h?c, d? hi?u
 • Các m?n v?n hóa, ??i c??ng ???c rút ng?n, th?i l??ng h?p ly
 • Liên t?c c?p nh?p xu h??ng ?m th?c, k? n?ng, nghi?p v? ngh? hi?n hành m?i nh?t
 • Quy t? ??i ng? Chuyên gia, Qu?n ly c?p cao có trình ?? chuyên m?n sau r?ng và b? dày kinh nghi?m t?i các t?p ?oàn NHKS qu?c t?
 • C? s? v?t ch?t, phòng th?c hành m? ph?ng khu làm vi?c th?c t? t?i các NHKS cao c?p
 • Trang thi?t b?, d?ng c?, máy móc hi?n ??i, ??m b?o an toàn theo tiêu chu?n chau ?u
 • áp d?ng các ph?n m?m hi?n ??i ?ang ???c s? d?ng t?i các t?p ?oàn NHKS cao c?p vào gi?ng d?y
 • ?áp ?ng tiêu chí “H?c th?t – Làm th?t”, ti?p c?n m?i tr??ng làm vi?c qu?c t? ngay t?i l?p h?c
 • Sinh viên ?? kh? n?ng làm vi?c và phát tri?n ? nhi?u v? trí khác nhau t?i các t?p ?oàn NHKS qu?c t? v?i thu nh?p h?p d?n
 • L?ch h?c phù h?p giúp sinh viên: V?a h?c – V?a làm – V?a tích l?y kinh nghi?m và thu nh?p
 • H? tr? gi?i thi?u th?c t?p, vi?c làm t?i các doanh nghi?p uy tín
 • Th??ng xuyên t? ch?c nhi?u ch??ng trình giao l?u, ngo?i khóa b? ích và ly thú

TR??NG CET TUY?N SINH NH? TH? NàO?

  • Hình th?c tuy?n sinh: Xét tuy?n
  • Hi?n nay, tr??ng CET tri?n khai chiêu sinh th??ng xuyên v?i c? 3 h? ?ào t?o: 1 n?m, 2 n?m và 3 n?m dành cho nhi?u l?a tu?i. B?n d? dàng liên h? v?i CET ?? ???c t? v?n v? các khóa h?c mà mình ?ang quan tam và yêu thích b?ng cách ?? l?i liên h? t?i ?ay ho?c g?i theo s? hotline: 1800 6552 (Mi?n phí c??c g?i) ?? ???c t? v?n chi ti?t.
  • ??a ?i?m h?c:
   • Chi nhánh Qu?n 03: 259B Hai Bà Tr?ng, Ph??ng 06, Qu?n 03
   • Chi nhánh Tan Bình: 145 – 147 Xuan H?ng, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình
   • Chi nhánh Bình Tan: 27B ???ng s? 40, Ph??ng Tan T?o, Qu?n Bình Tan
  • Kh?ng áp l?c thi c? ??u vào, ??ng ky xét tuy?n nhanh chóng; Th?c hành nhi?u, kh?ng bó h?p v?i ly thuy?t ??n thu?n; R?ng m? con ???ng th?ng ti?n; Còn r?t nhi?u ?i?u thú v? khác ?ang ch? b?n khám phá và tr?i nghi?m. Chính vì v?y, ??ng ng?n ng?i ?? tr? thành Tan sinh viên các khoa K? thu?t Ch? bi?n Món ?n và Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n v? cùng n?ng ??ng t?i CET nhé!

??NG KY T? V?N MI?N PHí

广西快3怎么做代理?i?m: 4 (2 bình ch?n)

??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?