TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

Tr??ng trung c?p n?u ?n ?ào t?o ??u b?p chuyên nghi?p TPHCM

广西快3怎么做代理N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t n?i ?? theo h?c và tr? thành ??u b?p chuyên nghi?p thì tr??ng Trung c?p CET là cái tên r?t ?áng ?? cho b?n can nh?c l?a ch?n. Trong bài vi?t h?m nay, Cet.edu.vn s? gi?i thi?u cho b?n cái nhìn t?ng quan v? tr??ng Trung c?p n?u ?n CET – ??n v? ?ào t?o ngh? B?p t?i TPHCM hi?n nay.

广西快3怎么做代理Hi?n nay trên m?t b?ng c? n??c nói chung c?ng nh? TPHCM nói riêng, ?? tr? thành m?t ??u b?p chuyên nghi?p thì b?n s? có 2 l?a ch?n: m?t là h?c ngh? t? chính trong c?ng vi?c th?c t? ho?c là h?c nghi?p v? bài b?n tr??c r?i ra làm ngh? tích l?y kinh nghi?m sau. Trong ?ó l?a ch?n sau ?ang là xu h??ng c?a r?t nhi?u b?n tr? b?i nh?ng l?i ích kh?ng khó ?? nh?n ra.

TR??NG TRUNG C?P N?U ?N CET – ??N V? ?àO T?O NGH? B?P T?I TPHCM

广西快3怎么做代理V?i t?c ?? phát tri?n c?a ngh? B?p và ch?t l??ng ngành d?ch v? ?n u?ng c?a Vi?t Nam thì ph??ng pháp h?c ngh? t? chính trong c?ng vi?c ?? kh?ng còn mang l?i hi?u qu? cao. Ng??i h?c ph?i b?t ??u t? con s? 0 tròn tr?nh v? ki?n th?c v?i nh?ng c?ng vi?c ít liên quan nh? t?p v? b?p, thu mua nguyên li?u… Ngoài ra, ng??i tr?c ti?p h??ng d?n ch?a ch?c ?? có ph??ng pháp d?y ?úng cách. M?t y?u t? kh?ng th? kh?ng k? ??n, ?ó là “m?i tr??ng h?c t?p” có ph?n b? h?n ch?. Sau cùng, c? h?i vi?c làm c?a b?n v? sau c?ng b? bó h?p v?i m?c th?p kh?ng cao.

广西快3怎么做代理N?u l?a ch?n h?c ngh? bài b?n tr??c khi làm ngh? thì hi?n nay ng??i h?c có 2 h??ng l?a ch?n chính là các ch??ng trình h?c dài h?n (Cao ??ng, Trung c?p ngh?) và ng?n h?n (các trung tam, c? s? ?ào t?o ngh? h? S? c?p). Sau khi hoàn thành khóa h?c thì ngoài b?ng c?p ng??i h?c c?ng có ??y ?? ki?n th?c, chuyên m?n v? ngh?. T? ?ó, h? có th? tìm th?y c? h?i vi?c làm ? nh?ng nhà hàng, khách s?n… cao c?p mà h? mong mu?n v?i m?c thu nh?p h?p d?n.

Trong s? các tr??ng có ch??ng trình ?ào t?o dài h?n ngh? B?p trên ??a bàn TPHCM thì tr??ng Trung c?p Kinh t? – Du l?ch TPHCM (CET – College of Economics & Tourism), m?t thành viên c?a H??ng Nghi?p á ?u, là ??n v? ?ào t?o ?a ngành cung ?ng ngu?n nhan l?c cho kh?i ngành Du L?ch – D?ch v? – ?m Th?c – Nhà hàng – Khách s?n. V?i chuyên ngành K? thu?t Ch? bi?n món ?n广西快3怎么做代理 thì n?i ?ay h?a h?n s? ?ào t?o ra nh?ng ??u b?p tài ba th? h? k? ti?p cho n?n ?m th?c n??c nhà.

CH??NG TRìNH K? THU?T CH? BIêN MóN ?N

Ch??ng trình K? thu?t Ch? bi?n Món ?n ???c chia thành 3 h? ?ào t?o (1 n?m, 2 n?m, 3 n?m) cung c?p ??y ?? ki?n th?c c?ng nh? k? n?ng c?n thi?t c?a m?t ??u b?p chuyên nghi?p.

H? ?àO T?O
H?ng M?c H? 1 n?m (TH1) H? 1 n?m (TH2) H? 2 n?m H? 3 n?m
??I T??NG CHIêU SINH ?? t?t nghi?p THPT và hoàn thành khoá Qu?n Tr? NH-KS/Nghi?p V? B?p Tr??ng t?i H??ng Nghi?p á ?u ?? t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p tr? lên ?? t?t nghi?p THPT ?? t?t nghi?p THCS
YêU C?U B?NG C?P Ch?ng ch? s? c?p ngh? c?a T?ng c?c d?y ngh? và b?ng t?t nghi?p THPT B?ng t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p, cao ??ng, ??i h?c và b?ng ?i?m B?ng t?t nghi?p THPT B?ng t?t nghi?p THCS
L? TRìNH ?àO T?O
H?C PH?N 1 Kh?ng áp d?ng Kh?ng áp d?ng Kh?ng áp d?ng B? túc v?n hóa
H?C PH?N 1 Kh?ng áp d?ng Kh?ng áp d?ng Kh?ng áp d?ng B? túc v?n hóa
H?C PH?N 2 ?ào t?o các m?n ??i c??ng Mi?n ?ào t?o các m?n ??i c??ng ?ào t?o các m?n ??i c??ng
H?C PH?N 3 Mi?n Ch??ng trình
Nghi?p v? B?p tr??ng
Ch??ng trình
Nghi?p v? B?p tr??ng
Ch??ng trình
Nghi?p v? B?p tr??ng
ANH V?N + CHUYêN NGàNH 1. Anh v?n chuyên ngành
2. B? sung Nghi?p v? B?p tr??ng
1. Anh v?n chuyên ngành
2. B? sung Nghi?p v? B?p tr??ng
1. Anh v?n chuyên ngành
2. B? sung Nghi?p v? B?p tr??ng
1. Anh v?n chuyên ngành
2. B? sung Nghi?p v? B?p tr??ng
H?C PH?N 4 Th?c t?p Th?c t?p Th?c t?p Th?c t?p

4 ?U ?I?M N?I B?T T?I TR??NG TRUNG C?P N?U ?N CET

??i ng? Gi?ng viên:广西快3怎么做代理 H? ??u là nh?ng Chuyên gia ?m th?c, B?p tr??ng v?i nhi?u n?m kinh nghi?m làm vi?c ? các nhà hàng, khách s?n 5 sao. V?i nh?ng s? tr?i nghi?m c?a ng??i ?i tr??c và b? dày kinh nghi?m gi?ng d?y c?a mình, h? kh?ng ch? truy?n d?y l?i nh?ng ki?n th?c, nghi?p v? ngh? m?t cách bài b?n, khoa h?c, d? hi?u mà còn s? còn ??nh h??ng, ti?p l?a cho ?am mê c?a sinh viên.

Giáo trình ?ào t?o: C?ng nh? các tr??ng d?y ngh? khác, CET mong mu?n sinh viên sau khi t?t nghi?p có th? dùng ki?n th?c mà mình ???c h?c áp d?ng ngay vào trong c?ng vi?c. Vì v?y, b? giáo trình v?i n?i dung ???c biên so?n k? càng t? các chuyên gia ??u ngành c?a H??ng Nghi?p á ?u. Bên c?nh ?ó, h?c viên lu?n ???c c?p nh?t nh?ng ki?n th?c m?i nh?t v? ngành, ngh?.

C? s? v?t ch?t:广西快3怎么做代理 V?i phòng h?c th?c hành hi?n ??i, trang b? ??y ?? thi?t b?, d?ng c?, máy móc… an toàn và ??t tiêu chu?n 4 – 5 sao. Có th? nói, kh?ng gian h?c c?a sinh viên kh?ng có chút khác bi?t nào so v?i gian b?p trong th?c t?.

C? h?i vi?c làm: T?i CET, ngoài vi?c ?ào t?o ki?n th?c thì nhà tr??ng lu?n c? g?ng h? tr? h?c sinh ??n g?n, k?t n?i v?i c? h?i vi?c làm sau khi t?t nghi?p c?ng nh? khi th?c t?p.

Ch? v?i ?i?u ki?n tuy?n sinh t? b?ng t?t nghi?p THCS thì CET ?ang m? ra c? h?i cho nhi?u nhóm ??i t??ng khác nhau ??n v?i c? h?i h?c ngh? ?? tr? thành nh?ng ng??i ??u b?p. V?i chuyên ngành K? thu?t Ch? bi?n món ?n, sinh viên ??n v?i CET kh?ng ch? ?? ki?m m?t ngành ngh? “h?c ??i” cho có mà là ?? ???c rèn gi?a, ?ào t?o tr? thành nh?ng ng??i n?u ?n chuyên nghi?p.

广西快3怎么做代理N?u b?n c?ng ?ang b?n kho?n tìm ki?m n?i ?? h?c ngh? B?p t?i tr??ng trung c?p n?u ?n chính quy, bài b?n thì hy v?ng bài vi?t ?? giúp b?n g?i m? ???c m?t s? l?a ch?n sáng giá. N?u b?n còn b?t c? th?c m?c gì, ??ng ng?n ng?i ?? l?i th?ng tin theo m?u bên d??i ?? ???c t? v?n mi?n phí ho?c b?n có th? g?i vào s? 1800 6418 (mi?n phí c??c g?i) ?? có nhi?u th?ng tin h?n.

Tiêu chí c?n có ? m?t tr??ng d?y n?u ?n chuyên nghi?p

Ch??ng trình h?c xay d?ng bài b?n, th??ng xuyên c?p nh?t th?ng tin m?i

Ch??ng trình h?c là m?t trong các tiêu chí ??u tiên mà b?n c?n quan tam, k?t qu? mà b?n s? thu l?i ???c sau khóa h?c là gì? Ch??ng trình ?ào t?o ???c xay d?ng bài b?n, có l? trình và nghiên c?u chuyên sau s? góp ph?n vào vi?c xay d?ng n?n t?ng t?t cho ngay t? ban ??u cho b?n. ??ng th?i, ch??ng trình c?n th??ng xuyên ???c c?p nh?t nh?ng ki?n th?c, xu h??ng ?m th?c m?i m? góp ph?n th?ng ti?n trong c?ng vi?c cho sinh viên. ??c bi?t, ??i v?i ??c thù ngành K? thu?t ch? bi?n món ?n hay còn g?i là ngành B?p nóng, thì n?i dung ch??ng trình ?ào t?o ph?i ?i t? ph??ng pháp và k? thu?t ch? bi?n món ?n. ?i?u ?ó ???c hi?u ??n gi?n là b?n s? b?t ngu?n t? nh?ng nguyên ly n?n t?ng nh?t c?a n?u ?n: cách s? d?ng nguyên v?t li?u, c?ng c? d?ng c?, th?c ph?m; quy trình s? ch? b?o qu?n ?úng cách, ph??ng pháp chiên, xào, n?u… T? ?ó, b?n có th? áp d?ng ???c kh?ng ch? 1 món mà còn ?ng d?ng ch? bi?n nhi?u món ?n khác nhau v?i nhi?u h??ng v? bi?n t?u khác bi?t. ?ó m?i chính là ?i?u m?t ??u b?p chuyên nghi?p c?n nh?t ch? kh?ng ch? ??n thu?n là nh?ng c?ng th?c mà th?i. Ngoài ra, ch??ng trình h?c c?n l?ng ghép h?p ly gi?a ly thuy?t và th?c hành, trong ?ó th?c hành ?óng vai trò ch? y?u. Qua ?ó, h?c viên có thêm h?ng thú và nhi?t huy?t sáng t?o. H?n n?a, v?i c? các ch??ng trình h?c chuyên nghi?p dài h?n l?n ng?n h?n, ngoài các k? n?ng, bí quy?t, ph??ng pháp ch? bi?n món ?n, nhà tr??ng còn ph?i cung c?p cho ng??i h?c các ki?n th?c v? quy trình v?n hành, t? ch?c, s?p x?p, qu?n ly khu v?c b?p, nhan s?; setup th?c ??n, tính toán giá thành, l?i nhu?n kinh doanh; rèn luy?n thái ??, ??o ??c c?ng nh? b?n l?nh ngh? nghi?p…

C? s? v?t ch?t hi?n ??i, trang thi?t b? ??y ??

广西快3怎么做代理Tiêu chí th? hai b?n c?n quan tam ?ó là c? s? v?t ch?t t?i n?i h?c. Trong quá trình h?c ngh? B?p thì các gi? th?c hành lu?n r?t quan tr?ng vì th? c? s? v?t ch?t ?? h?c th?c hành s? ?nh h??ng tr?c ti?p ??n ch?t l??ng, hi?u qu? h?c t?p sau cùng. Tr??ng d?y n?u ?n chuyên nghi?p ?ó có c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? trang b? ??y ??, ??m b?o gi? h?c th?c hành sinh viên hay kh?ng? Có ??m b?o nh?ng tiêu chu?n v? thi?t k?, s?p x?p và b? trí phòng h?c h?p ly, th?ng thoáng hay kh?ng? T?t h?n h?t là các phòng h?c ???c m? ph?ng m? hình khu v?c b?p t?i các T?p ?oàn Nhà hàng – Khách s?n cao c?p t? 4,5 sao, nh?m giúp b?n nhanh chóng thích nghi, b?t k?p v?i c?ng vi?c th?c t?, t?o nên tác phong làm vi?c chuyên nghi?p mà các nhà tuy?n d?ng c?n. Ngoài c? s? v?t ch?t ??y ??, hi?n ??i, các phòng h?c ph?i n?m ? khu v?c riêng bi?t, h?p ly, có h? th?ng phòng ch?ng cháy n?, h? th?ng b?p gas n?m tách bi?t v?i phòng h?c ??m b?o an toàn trong quá trình h?c t?p c?a sinh viên và gi?ng viên. ?ay c?ng là m?t trong các y?u t? ???c ??t lên hàng ??u.

Phòng th?c hành n?u ?n ??t tiêu chu?n

??i ng? Gi?ng viên

Ch?ng sai khi nói, “??ng sau m?t ??u b?p gi?i lu?n có bóng dáng c?a Ng??i Th?y t?n tam”. B?i ??i ng? Gi?ng viên dào t?o n?u ?n chuyên nghi?p ?nh h??ng r?t l?n ??n vi?c h?c c?a b?n. Các th?y c? n?u là nh?ng ng??i ?ang làm vi?c, c?ng tác trong ngành trong m?t th?i gian dài và ??t ???c nh?ng v? trí cao nh?t ??nh s? là l?i th? cho b?n. V?i ki?n th?c chuyên m?n, k? n?ng nghi?p v? ngh? chu?n xác, gi?ng viên s? truy?n ??t cho b?n chính xác nh?ng k? n?ng, kinh nghi?m sát v?i c?ng vi?c th?c ti?n nh?t. ??c bi?t, gi?ng viên còn ph?i có lòng yêu ngh? và nhi?t huy?t cao ?? ?? n?ng l??ng c?ng nh? tinh th?n t?n tam s? h??ng d?n cho b?n h?t t?t c? bí quy?t ?? theo ?u?i ngh? ??n cùng. Nh? ?ó, các th?y c? s? lu?n bi?t cách t?o h?ng kh?i, kh?i d?y ni?m ?am mê cho nh?ng ng??i m?i vào ngh?.

H?c phí phù h?p

?? hi?n th?c hóa ni?m ?am mê ngh? B?p, ch?c h?n h?c phí là v?n ?? mà nhi?u b?n ?ang quan tam. ?a ph?n hi?n nay, m?t h?c k? c?a các khóa h?c dài h?n thu?c h? trung c?p s? dao ??ng t? kho?ng 8-14 tri?u. ?ay là kho?n h?c phí trung bình phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng h?c khác nhau. Tùy vào h? ?ào t?o mà b?n ch?n, m?c h?c phí s? khác nhau. Tuy nhiên, b?n c?n l?u y là h?c phí c?n ph?i bao g?m chi phí th?c hành nh?: nguyên v?t li?u, th?c ph?m, c?ng c? d?ng c?; ??ng ph?c; chi phí thi c?, c?p b?ng… Có nh? v?y thì b?n m?i hoàn toàn yên tam h?c t?p mà kh?ng ph?i lo l?ng phát sinh b?t k? kho?n phí c?ng thêm nào trong quá trình h?c. B?n c?ng c?n l?u y r?ng h?c phí ?i ??i v?i ch?t l??ng. N?u h?c phí ? b?t k? trung tam nào th?p b?t th??ng, b?n nên can nh?c k? càng tr??c khi ??ng ky h?c.

B?ng c?p có giá tr?, có h??ng phát tri?n lên các b?c h?c cao h?n

B?ng c?p mà b?n nh?n ???c sau khi t?t nghi?p là l?i th? l?n khi xin vi?c và mu?n th?ng ti?n. T?i các tr??ng trung c?p, các ??n v? và tr??ng d?y ngh? th?ng th??ng s? c?p b?ng do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i. Các tr??ng thu?c h? s? c?p s? do T?ng c?c Giáo d?c Ngh? nghi?p c?p ch?ng ch?. Và d? nhiên các b?ng c?p này s? ???c s? d?ng nh? “t?m vé th?ng hành” thu?n l?i cho b?n trên toàn qu?c. N?u b?ng c?p ?ó còn có th? phát tri?n lên các b?c h?c cao h?n là t?t nh?t.

H? tr? gi?i thi?u th?c t?p và vi?c làm

Nh?ng tr??ng ?ào t?o ngh? b?p chuyên nghi?p c?n có thêm tiêu chí có thêm b? ph?n ngu?n nhan l?c g?n k?t v?i các doanh nghi?p, nhà tuy?n d?ng uy tín cùng chính sách h? tr? gi?i thi?u th?c t?p và vi?c làm cho sinh viên sau khi hoàn thành khóa h?c. Theo ?ó, b?n s? yên tam h?c t?p và phát tri?n tay ngh?.

Kinh nghi?m ch?n tr??ng d?y n?u ?n phù h?p

Xem xét ch??ng trình h?c v?i nhu c?u c?a b?n than

B?n c?n ph?i xác ??nh r? xem ch??ng trình ?ào t?o c?a tr??ng có ?úng nh? ??nh h??ng c?a b?n hay kh?ng? Ví d? nh?: h?c ?? ph?n ??u tr? thành B?p tr??ng thì b?n có th? ??ng ky các khóa dài h?n ho?c h?c ?? nhanh chóng ra làm ngh? v?i các khóa ng?n h?n. Thêm n?a, các tr??ng s? chia làm nhi?u h? ?ào t?o dành cho nhi?u ??i t??ng khác nhau nh?: H?c sinh t?t nghi?p THCS, t?t ngi?p THPT, ng??i mu?n h?c v?n b?ng 2, ng??i mu?n h?c liên th?ng. Tùy vào ?? tu?i và trình ?? h?c v?n, b?n s? d? dàng ch?n ???c h? phù h?p cho mình.

Tham quan c? s? v?t ch?t, gi? h?c th?c t?

广西快3怎么做代理Hi?n nay, khi tham kh?o các th?ng tin t?i b? ph?n t? v?n thì b?n ??u có c? h?i tham quan, kh?o sát c? s? v?t ch?t c?a tr??ng. H?y t?n d?ng ?i?u ?ó ?? ch?c ch?n v?i l?a ch?n c?a mình. Vì ?ay chính là c? h?i ?? b?n có cái nhìn th?c t? h?n là các hình ?nh trên t? r?i hay qu?ng cáo.

Tìm hi?u Gi?ng viên và chính sách h? tr? sinh viên

B?n có th? tìm th?ng tin gi?ng viên và chính sách h? tr? sinh viên t?i các website, th?ng tin t?i b? ph?n t? v?n c?a tr??ng ho?c tham kh?o t? ng??i ?? h?c qua ho?c am hi?u v? l?nh v?c ngh? B?p. Khi ?? ch?c ch?n ??i ng? gi?ng viên là nh?ng Chuyên gia, B?p tr??ng ??u ngành b?n có th? an tam h?n.

Gi?ng viên ?ang h??ng d?n sinh viên th?c hành ch? bi?n món ?n

?u tiên tr??ng có th?i gian h?c th?c hành nhi?u

V?i các khóa chuyên nghi?p thì các bu?i h?c ly thuy?t nh? tính toán chi phí, giá thành, v?n hành và qu?n ly c?ng vi?c, giám sát nhan s?…là v? cùng quan tr?ng. Tuy nhiên, v?i ??c thù ngh? B?p, chính trong nh?ng gi? h?c th?c hành b?n m?i h?c ???c nhi?u nh?t và sát c?ng vi?c th?c t? nh?t. Vì v?y, h?y ?u tiên nh?ng tr??ng dành nhi?u th?i gian cho sinh viên “l?n x?” vào th?c t? h?n là ly thuy?t ??n thu?n ???c l?a ch?n hàng ??u.

M?t bu?i th?c hành ch? bi?n món ?n t?i tr??ng CET

V?i nh?ng kinh nghi?m trong vi?c ?ào t?o nhan s? ngành B?p thì Cet.edu.vn hy v?ng th?ng qua bài vi?t h?m nay ?? chia s? ???c ??n m?t vài tiêu chí và kinh nghi?m ch?n tr??ng d?y n?u ?n ch?t l??ng ?? b?n có thêm th?ng tin l?a ch?n nhé. Tr??ng trung c?p n?u ?n CET – ?ào t?o ngh? b?p t?i TPHCM

广西快3怎么做代理?i?m: 4.44 (9 bình ch?n)

Tác gi?: L?p Chef

L?p Chef là m?t trong nh?ng ??u b?p n?i ti?ng t?i Vi?t Nam. Hi?n t?i, ?ng ?ang ??m nh?n ch?c v? B?p tr??ng ?i?u hành t?i m?t Khách s?n cao c?p và ?? ?ào t?o nên nhi?u th? h? ??u b?p tr?. V?i nhi?u ?óng góp trong vi?c phát tri?n ?m th?c Vi?t Nam, nh?ng ki?n th?c ?m th?c mà ?ng cung c?p lu?n h?p d?n và h?u ích v?i ??c gi?.

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

Y ki?n c?a b?n

广西快3怎么做代理??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?