TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

Top nh?ng tr??ng trung c?p uy tín TPHCM

Gi?a r?t nhi?u h??ng ?i ?? trang b? k? n?ng, ki?n th?c cho ngh? nghi?p yêu thích trong t??ng lai, h?c trung c?p ?ang ???c ??ng ??o b?n tr? l?a ch?n hi?n nay. D??i ?ay là top nh?ng tr??ng trung c?p TPHCM ???c ?ánh giá cao v? ch?t l??ng ?ào t?o và thu hút nhi?u ng??i theo h?c mà b?n có th? tham kh?o.


Hi?n nay, các tr??ng trung c?p ngày càng ???c ??u t?, nang c?p v? c? ch?t l??ng ?ào t?o và c? s? v?t ch?t. Sinh viên t?t nghi?p các tr??ng trung c?p ra có th? nhanh chóng ?i làm và ???c các ??n v? tuy?n d?ng ?ánh giá cao v? k? n?ng nghi?p v?. Theo Th? tr??ng B? Lao ??ng Th??ng binh và X? h?i Lê Quan, các em h?c sinh theo h?c trung c?p ngay sau khi t?t nghi?p THCS hay THPT s? giúp x? h?i có thêm nhi?u lao ??ng có tay ngh? t?t ?? qua ?ào t?o. Bên c?nh ?ó, th? tr??ng lao ??ng và doanh nghi?p hi?n nay c?ng chú tr?ng tay ngh?, trình ?? th?c t? và thái ?? làm vi?c khi tuy?n d?ng ch? kh?ng ph?i b?ng c?p.

H?c trung c?p hay h?c ngh? chính là m?t trong nh?ng con ???ng ng?n, phù h?p v?i n?ng l?c nhi?u em ?? có m?t ngh? nghi?p và thu nh?p ?n ??nh mà các em v?n có th? h?c ti?p lên cao ??ng và ??i h?c sau này n?u mu?n.

Tr??ng Trung C?p Kinh T? – Du L?ch Tp Hcm – Cet (College Of Economics & Tourism)

Tr??ng trung c?p CET ???c ?ánh giá cao vì ??m b?o ch?t l??ng ??u ra

??a ch?:

– C? s? 1: 147 Xuan H?ng, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TP.HCM

广西快3怎么做代理– C? s? 2: 27B, ???ng s? 40, Ph??ng Tan T?o, Qu?n Bình Tan, TP.HCM

– T?ng ?ài t? v?n: 1800 6552 t? 08h00 – 20h00 (Mi?n phí c??c g?i)

– Website: http://cet.edu.vn

– Fanpage:

Tr??ng Trung C?p Kinh T? – Du L?ch TP HCM (CET – College of Economics & Tourism) là m?t thành viên c?a H??ng Nghi?p á ?u, là ??n v? ?ào t?o ?a ngành chuyên cung ?ng ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho kh?i ngành Du l?ch – D?ch v? – ?m th?c – Nhà hàng – Khách s?n hi?n nay g?m:

– Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n

– K? thu?t ch? bi?n món ?n

– K? thu?t Làm bánh

广西快3怎么做代理– K? thu?t Pha ch? ?? u?ng

广西快3怎么做代理V?i xu th? h?i nh?p kinh t? qu?c t?, s? phát tri?n m?nh m? c?a du l?ch, các d? án, t?p ?oàn nhà hàng khách s?n, khu ngh? d??ng qu?c t? t?ng lên chóng m?t và tr?i dài trên kh?p m?i mi?n ??t n??c. ?ay là ti?m n?ng thúc ??y nhu c?u tuy?n d?ng nhan l?c ngành b?p và nhan l?c nhà hàng, khách s?n, làm bánh, pha ch? liên t?c t?ng cao, m? ra c? h?i vi?c làm l?n c? h?i kinh doanh v? cùng r?ng m? cho lao ??ng các ngành trên.

CET v?i nh?ng l?i th? nh?: c? s? v?t ch?t hi?n ??i; ch??ng trình h?c ??t chu?n qu?c t?, bám sát th?c ti?n và yêu c?u tuy?n d?ng; ??i ng? gi?ng viên chuyên nghi?p giàu kinh nghi?m cùng chính sách tuy?n sinh ??n gi?n dành cho các ??i t??ng ng??i h?c ?a d?ng (t?t nghi?p THCS, THPT… tr? lên), h?c phí phù h?p; c?p b?ng trung c?p chính quy… ?? và ?ang là l?a ch?n hàng ??u c?a các b?n tr? trên c? n??c.

Tr??ng Trung C?p Bách Khoa Sài Gòn

Tr??ng Trung c?p Bách Khoa Sài Gòn. ?nh: Internet

??a ch?:

– C? s? 1: 83A Bùi Th? He – Khu ph? 1 – Th? tr?n C? Chi – Huy?n C? Chi – TP.HCM

– ?i?n tho?i: (028) 37.909.800 – 0944.422.446 – 0979.953.763

广西快3怎么做代理– C? s? 2: S? 1A Nguy?n V?n L??ng, Ph??ng 06, Qu?n Gò V?p, TP.HCM

– ?i?n tho?i: (028) 66.813.850 – 0944.422.447

– Website: http://bachkhoasaigon.edu.vn

Tr??ng Trung c?p Bách Khoa Sai Gòn c?ng tuy?n sinh và khai gi?ng hàng tháng. ??i t??ng tuy?n sinh là h?c sinh ?? t?t nghi?p b?c THCS tr? lên. Các ngành ?ào t?o c?a tr??ng g?m:

– D??c s? trung c?p

广西快3怎么做代理– Qu?n tr? m?ng máy tính

– ?i?u d??ng

广西快3怎么做代理– Thi?t k? và qu?n ly website

– Y s?

– K? toán

– H? sinh

– Marketing

– S? ph?m m?m non

广西快3怎么做代理– Pháp lu?t

– H??ng d?n du l?ch

广西快3怎么做代理– K? thu?t ph?c hình r?ng

广西快3怎么做代理– Xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p

Tr??ng Trung C?p Nguy?n T?t Thành

Tr??ng Trung c?p Nguy?n T?t Thành. ?nh: Internet

??a ch?:

– 27A Nguy?n Oanh, Ph??ng 17, Qu?n Gò V?p, TP HCM.

– Hotline: 090.686.6695

广西快3怎么做代理– Email: nguyentatthanhtc@gmail.com

广西快3怎么做代理– Website: www.tcntt.edu.vn

Tr??ng Trung c?p Nguy?n T?t Thành có ??i t??ng tuy?n sinh là các b?n h?c sinh t? t?t nghi?p THCS tr? lên. Sau khi hoàn thành ch??ng trình ?ào t?o t?i tr??ng, các b?n s? ???c c?p b?ng trung c?p chính quy.

Các ngành ?ào t?o c?a tr??ng g?m:

– D??c

广西快3怎么做代理– T?o m?u và ch?m sóc s?c ??p

– Y s?

– C?ng ngh?p may và th?i trang

广西快3怎么做代理– ?i?u D??ng

– K? thu?t s?a ch?a, l?p ráp máy tính

– Du l?ch l? hành

– Tin h?c ?ng d?ng

广西快3怎么做代理– Tài chính – ngan hàng

– Qu?n tr? m?ng máy tính

广西快3怎么做代理– K? toán doanh nghi?p

– ?i?n c?ng nghi?p và dan d?ng

– Kinh doanh th??ng m?i và d?ch v?

– Xay d?ng

– Kinh doanh b?u chính vi?n th?ng

– Nhi?t ?i?n (máy l?nh)

– Qu?n tr? m?ng máy tính

– ?i?n t? vi?n th?ng

Tr??ng Trung C?p Ngh? Quang Trung

L?p h?c t?i Tr??ng Trung c?p ngh? Quang Trung. ?nh: Internet

??a ch?:

– 689 Quang Trung, ph??ng 8, qu?n Gò V?p, TP.HCM.

– Phòng t? v?n tuy?n sinh: (028).38946097 – (08).35892025 – 0908.839.452

广西快3怎么做代理– Website: quangtrungtech.edu.vn

Tr??ng Trung c?p ngh? Quang Trung xét tuy?n theo hình th?c: C?n c? ?i?m t?ng k?t 2 m?n Toán và V?t ly trong h?c b? l?p 9 ho?c l?p 12 c?a ch??ng trình THCS, b? túc THCS ho?c ch??ng trình THPT, b? túc THPT. T?i ?ay, sinh viên ???c ?ào t?o b?c trung c?p Trung h?c c? s? 3 n?m (có v?n hóa) và trung c?p Trung h?c Ph? th?ng 2 n?m.

Các ngh? tuy?n sinh trung c?p c?a tr??ng g?m:

– ?i?n c?ng nghi?p

– ?i?n t? c?ng nghi?p

广西快3怎么做代理– K? thu?t máy l?nh & ?i?u hòa kh?ng khí

– K? thu?t s?a ch?a & L?p ráp máy tính

广西快3怎么做代理– Qu?n tr? m?ng máy tính

– K? toán doanh nghi?p

广西快3怎么做代理– May th?i trang

Tr??ng Trung C?p Lê Th? Riêng

Tr??ng Trung c?p Lê Th? Riêng TP HCM. ?nh: Internet

??a ch?:

– ???ng 9, Ph??ng Ph??c Bình, Qu?n 9, Tp. H? Chí Minh

广西快3怎么做代理– ?i?n tho?i: 028.62826016 Fax: 028.62825973

– Website: www.lethirieng.edu.vn

– Email: info@lethirieng.edu.vn

Tr??ng Trung c?p Lê Th? Riêng c?ng là m?t trong nh?ng ??a ch? ?ào t?o ch?t l??ng t?i TPHCM v?i các ngành, ngh? ?ào t?o g?m:

广西快3怎么做代理– May th?i trang

广西快3怎么做代理– K? toán doanh nghi?p

– K? thu?t ch? bi?n món ?n

– Ch? bi?n th?c ph?m

广西快3怎么做代理– Trang ?i?m

– C?t – u?n tóc

广西快3怎么做代理– K? thu?t làm móng

广西快3怎么做代理– K? thu?t t?a rau c?

– K? thu?t trang trí rau cau

– K?t c??m

– K? thu?t làm bánh

– Pha ch? th?c u?ng

广西快3怎么做代理– May th?i trang

广西快3怎么做代理– May c?ng nghi?p

广西快3怎么做代理– K? thu?t n?u ?n

– D?ch v? ch?m sóc gia ?ình

– B?o m?u

– C?p d??ng

广西快3怎么做代理– Móc th? c?ng

– Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh?

Tr??ng tuy?n sinh th??ng xuyên trong c? n?m ? t?t c? các ngành ?ào t?o.

T?ng k?t

Trên ?ay là top nh?ng tr??ng trung c?p TPHCM uy tín, có ch?t l??ng ?ào t?o t?t ???c các nhà tuy?n d?ng ?ánh giá cao hi?n nay. Hy v?ng ?? giúp b?n có thêm th?ng tin h?u ích ?? ch?n ???c ngành và ??a ch? h?c trung c?p t?i TPHCM phù h?p.

?i?m: 4.63 (8 bình ch?n)

Tác gi?: ?ình Anh V?

广西快3怎么做代理Chuyên gia ?i?nh Anh Vu? la? m??t trong nh??ng tác gi? có nhi?u n?m kinh nghiê?m, c?ng ta?c trong nga?nh Nha? ha?ng – Kha?ch sa?n, t??ng n??m gi?? vi? tri? Qua?n ly? Kha?ch sa?n ta?i nhiê?u Nhà hàng, Kha?ch sa?n l??n ?? TP.HCM. Ta?c gia? ?i?nh Anh Vu? s? chia se? nh??ng bài h?c, kinh nghiê?m la?m nghê? v??i ca?c ba?n tre? th?ng qua nh?ng ba?i viê?t thu? vi?, b?? i?ch và ????c nhiê?u ng???i ?o?n nha?n.

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?