TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

Ng??i tr? ch?n ngh?: Nên hi?u r? mình là ai? Bi?t mình mu?n gì? Ph?i làm nh? th? nào?

?? kh?ng b? “h?t v?ng” kh?i cu?c s?ng hi?n ??i lu?n chuy?n ??ng và ??i thay hay “r?i” vào t??ng lai v? ??nh, qu?n quanh, khi ??ng tr??c b??c ngo?t ch?n ngh?, ch?n ngành, ng??i tr? ph?i lu?n t?nh táo v?i tam th?: Hi?u r? mình là ai? Bi?t mình mu?n gì? Ph?i làm nh? th? nào?

广西快3怎么做代理Nh?ng v?i các b?n tr?, vi?c hi?u r? v? giá tr? b?n than t? r?t s?m th??ng kh?ng h? d?. Khi ph?i ??a ra ??nh h??ng ngh? nghi?p hay l?a ch?n cho t??ng lai, có m?y ai mà kh?ng b?n kho?n, m? h??

Vì sao ng??i tr? c?n hi?u r? mình là ai?

广西快3怎么做代理?au ?ó chúng ta v?n th?y có nh?ng sinh viên ngày ngày trên gi?ng ???ng ??i h?c nh?ng ??u thì ?ang toan tính làm gì ?? ?óng h?c phí kì ti?p theo. Lao vào làm thêm ki?m ti?n h?c nh?ng lên l?p l?i vùi ??u ng? g?t vì kh?ng còn s?c. Hay có b?n thích ?i h?c ngh? n?u ?n, cha m? l?i b?t thi cho b?ng ???c ??i h?c ngan hàng. K?t qu? su?t 4 – 5 n?m h?c, b?n ph?i g?ng mình ?? ?u?i k?p b?n bè, kh?ng có h?ng thú h?c t?p nên c? th?i sinh viên gói tr?n trong hai t? “chán ngán”…

广西快3怎么做代理Vì kh?ng hi?u b?n than, kh?ng bi?t nh?ng giá tr? mình ?ang có, kh?ng tìm ra ??nh h??ng, bi?t bao ng??i ?? t?ng “nh?m m?t ??a chan”, phó thác t??ng lai c?a mình cho s? s?p ??t c?a gia ?ình, cho tam ly s? ??ng hay cho cái g?i là “t?i ?au thì t?i” nh? th?. Và khi nh?n ra t??ng lai ??y nh?ng v?n ??, kh?ng phù h?p, ng??i ta m?i gi?t mình thì c?ng ?? “l? b??c” quá xa.

广西快3怎么做代理V?y nên, hi?u r? mình là ai chính là vi?c b?n hi?u v? tính cách, n?ng l?c l?n ?i?u ki?n c?a b?n than, gia ?ình. ?ánh giá chúng m?t cách trung th?c, r? ràng nh?t ?? có th? ??a ra l?a ch?n ngành ngh?, m?i t??ng h?c t?p phù h?p. Có nh? v?y m?i giúp b?n tránh ???c nh?ng áp l?c quá cao, ?? kh?ng ph?i b? h?c gi?a ch?ng hay ph?i c? g?ng “ch?y ?ua” ? m?t m?i tr??ng kh?ng v?a s?c.

Làm sao ?? bi?t mình mu?n gì? Ph?i làm nh? th? nào?

广西快3怎么做代理Bi?t mình mu?n gì và ph?i làm th? nào ?? ??t ???c ?i?u ?ó, ngh?a là b?n ?? có ?am mê, s? thích riêng và kh?ng d? dàng ?? b?t c? ai hay ?i?u gì làm ngu?i t?t s? h?ng thú c?a mình.

Chúng ta v?n ???c khuyên, h?c ngành gì kh?ng quan tr?ng nh?ng nh?t ??nh b?n ph?i tìm ???c cho mình m?t c?ng vi?c yêu thích. Nh? v?y b?n m?i có th? vui v? t? 7h sáng ??n 6 gi? t?i m?i ngày. Steve Jobs, ng??i sáng l?p và là Ch? t?ch kiêm Giám ??c ?i?u hành c?a Apple trong m?t l? phát b?ng t?t nghi?p ? m?t tr??ng ??i h?c M? c?ng t?ng chia s?: “Các b?n ph?i tìm ra cái mà mình yêu thích. Cách duy nh?t ?? làm nh?ng vi?c v? ??i là yêu nh?ng gì b?n làm. N?u b?n ch?a tìm ???c ?i?u ?ó, h?y ti?p t?c tìm ki?m, ??ng d?ng l?i”.

广西快3怎么做代理N?u b?n kh?ng bi?t th?c s? mình thích gì, ?am mê gì thì sao? Trong cu?n sách “Tu?i tr? ?áng giá bao nhiêu”, tác gi? Rosie Nguy?n t?ng phan tích r?ng: “N?u b?n ch?a bi?t r? ?am mê c?a mình là gì, h?y theo ?u?i s? tò mò c?a b?n, xem có cái gì khi?n b?n h?ng thú kh?ng? B?i vì “s? tò mò có th? d?n l?i b?n ??n ?am mê, ??a b?n qua ng??ng c?a s? quen thu?c”.

Còn n?u b?n bi?t mình thích gì nh?ng l?i có nh?ng ly do ?? kh?ng th?c hi?n thì ph?i làm th? nào? Th?t ra, kh?ng có ly do gì quá l?n có th? ng?n c?n b?n làm ?i?u mình ?am mê và yêu thích c?. Ngoài vi?c s? và l??i. “Khi ng??i nào mu?n ?i?u gì thì c? v? tr? s? chung s?c l?i ?? ng??i ?y ??t ???c ?i?u m? ??c” (Nhà gi? kim).

H?c ngh? s?m – L?a ch?n c?a b?n l?nh và t?nh táo

Nhi?u ng??i Vi?t ch? xem tr?ng và ?ánh giá cao vi?c h?c ??i h?c, trong khi ?ó l?i r?t xem th??ng vi?c h?c trung c?p hay h?c ngh?. Th? nh?ng, nh?ng con s? th?ng kê l??ng c? nhan ??i h?c, th?m chí có th?c s?, ti?n s? th?t nghi?p hay tình tr?ng “th?a th?y thi?u th?” hi?n nay ?? làm c? x? h?i ph?i “gi?t mình” nhìn l?i. Khi ng??i tr? v?n còn th? ??ng, các b?n r?t d? l?a ch?n ngành h?c, c?ng vi?c theo y mu?n c?a cha m?; theo tam ly s? ??ng. Trong khi ph? huynh hay ?ám ??ng ?y có th? c?ng mang tam ly “tr?ng th?y khinh th?”.

Trong m?i tr??ng làm vi?c ngày nay, n?ng su?t và k?t qu? c?ng vi?c m?i là ?i?u nói lên t?t c?. Giám ??c nhan s? m?t c?ng ty n?i ti?ng t?ng chia s?: “Thành tích h?c t?p t?t c?a ?ng viên ch? là m?t trong nh?ng l?i th? xét h? s?, còn tiêu chí quan tr?ng h?n v?n là kh? n?ng chuyên m?n, kinh nghi?m và ??c bi?t là các k? n?ng m?m. Dù b?n có b?ng c? nhan, b?ng trung c?p hay ch?ng ch? ngh? thì ch? khi b?n ch?ng t? ???c ki?n th?c, k? n?ng tay ngh? v?ng ch?c cùng thái ?? làm vi?c chuyên nghi?p m?i có ?? s?c ?? c?nh tranh. Vì th?, nh?ng b?n tr? quy?t ??nh h?c trung c?p, h?c ngh? ngay khi t?t nghi?p THCS hay THPT ph?i là nh?ng ng??i có b?n l?nh, hi?u r? v? b?n than, bi?t mình mu?n gì và ph?i làm nh? th? nào.

Thành c?ng kh?ng bao gi? ??n t? m?t chi?u. Mu?n ?i ??n ??nh, b?n ph?i bi?t liên k?t, t??ng tác và nh?n s? h? tr? t? nhi?u ng??i, nhi?u kênh… ?? phát tri?n tính cách, k? n?ng, ki?n th?c c?a mình. B?n bè, ??ng nghi?p, th?y c?… t?t c? nh?ng ai gi?i trong l?nh v?c b?n quan tam ??u có th? tr? thành nh?ng “mentor广西快3怎么做代理” cho b?n.? Vi?c h?c và làm vi?c v?i nh?ng ng??i có cùng ?am mê, ly t??ng s? giúp b?n ???c chia s? ki?n th?c, h?c h?i l?n nhau ?? nang cao k? n?ng và lu?n có thêm ??ng l?c m?i ngày.

V?y nên ng??i tr? à, b?n kh?ng nên ?? b?n than mình b? l? thu?c mà ph?i ??ng trên ??i chan c?a mình, t? duy b?ng cái ??u và l?ng nghe mách b?o c?a trái tim mình ?? hành ??ng. Có nh? v?y b?n m?i có th? t? ch? và t? l?p khi s?ng ? b?t c? ?au, làm b?t c? ngh? nghi?p gì. H?y lu?n h?i mình là ai? Mình mu?n gì và ?ang tìm ki?m nh?ng giá tr? nào?

广西快3怎么做代理?i?m: 4.83 (6 bình ch?n)

Tác gi?: Ambar Ng?c

Ambar Ng?c hi?n t?i ?ang là biên t?p viên cho website Tr??ng Trung C?p CET, Ng?c s? c?p nh?t các th?ng tin m?i nh?t v? các tin t?c, s? ki?n, ho?t ??ng v? tr??ng và h?c viên CET, cùng theo d?i Ng?c nhé.

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

Y ki?n c?a b?n

广西快3怎么做代理{{/message}}

??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?