TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

T?ng h?p nh?ng ngành ngh? ti?m n?ng cho dan kh?i A

T? lau nay v?i nhi?u th? h? h?c sinh, các ngành kh?i A v?n là l?a ch?n ???c ?u tiên l?n chi?m t? l? l?n trong nh?ng k? thi tuy?n sinh ??i h?c, cao ??ng hay ch?n kh?i khi ?i h?c. ?ay là m?t trong nh?ng kh?i thi truy?n th?ng g?m 3 m?n: Toán, Ly, Hóa.


S? d? các ngành kh?i A ???c ch?n nhi?u vì ?ay h?u h?t là nh?ng ngành ?óng vai trò ch? l?c trong n?n kinh t? ??t n??c, nhu c?u lao ??ng l?n nên sau khi h?c xong d? tìm vi?c làm. Hi?n nay, ngoài kh?i A0 truy?n th?ng, các ngành ?ào t?o c?ng ?? m? r?ng tuy?n sinh nh?ng t? h?p m?i, t?o ?i?u ki?n ?? thí sinh có nhi?u c? h?i trúng tuy?n h?n. N?u b?n ch?a bi?t h?c kh?i A làm ngh? gì, h?y cùng tr??ng trung c?p CET tìm hi?u và khám phá ngay nhé!

C?ng ngh? th?ng tin

C?ng ngh? th?ng tin ch?a bao gi? h?t “hot” cho kh?i A. ?nh: Internet

广西快3怎么做代理?ay là nhóm ngành ngh? ?òi h?i kh? n?ng t? duy, nhanh nh?y và óc phan tích khá cao. H?c ngành này b?n có th? tr? thành k? s? c?ng ngh? nh?: k? s? máy tính, k? s? ph?n m?m… Khi x? h?i ngày càng phát tri?n, th?i ??i c?ng ngh? 4.0 càng c?n ??n ngu?n nhan l?c c?ng ngh? th?ng tin nhi?u nên các ngh? l?nh v?c này ch?a bao gi? h?t “hot”.

Kinh t? – Tài chính

L?nh v?c Kinh t? – Tài chính r?t giàu ti?m n?ng cho dan kh?i A. ?nh: Internet

Các ngh? nghi?p thu?c l?nh v?c Kinh t? – Tài chính c?ng lu?n ??ng top ??u và có ti?m n?ng phát tri?n r?t l?n. H?c ngành này, b?n có th? làm các c?ng vi?c liên quan ??n kinh doanh bu?n bán, ?àm lu?n, t??ng tác… nh?: chuyên viên kinh t?, t? ch?c nhan s?, Marketing, Sale… ?ay là nh?ng c?ng vi?c có nhi?u th? thách nên c?ng ?òi h?i b?n ph?i có kh? n?ng quan sát, phan tích, ?ánh giá, giao ti?p và ?àm phán t?t m?i có th? phát tri?n.

?i?n – ?i?n t?

?i?n – ?i?n t? lu?n ???c nh?ng ng??i h?c kh?i A ch?n khá nhi?u. ?nh: Internet

广西快3怎么做代理?i?n – ?i?n t? c?ng là kh?i ngành ???c r?t nhi?u b?n tr? h?c kh?i A l?a ch?n vì lu?n có ti?m n?ng phát tri?n r?t l?n. X? h?i càng phát tri?n m?nh m? theo h??ng c?ng nghi?p hóa, hi?n ??i hóa thì nhu c?u lao ??ng ngành K? thu?t ?i?n – ?i?n t? càng cao. H?c ngành này giúp nhi?u ng??i nhanh chóng tìm ???c vi?c làm, ?n ??nh cu?c s?ng.

Qu?n tr?

Qu?n tr? h?p v?i kh? n?ng t? duy, phan tích c?a nh?ng ng??i h?c kh?i A.
?nh: Internet

Qu?n tr? là ngành h?p v?i nh?ng b?n kh?i A vì có kh? n?ng phan tích, tính toán nhanh nh?n, th?ng minh, t? duy t?t… Ngoài nh?ng t? ch?t trên, b?n c?ng c?n có s? am hi?u sau r?ng v? ngu?n nhan l?c c?ng nh? n?n kinh t? th? tr??ng ?? h? tr? t?i ?a cho c?ng vi?c qu?n ly và ?i?u hành ? các ngh? nh?: d l?ch, ngan hàng, b?t ??ng s?n, ch?ng khoán…

K? s? xay d?ng – C?u ???ng

K? s? xay d?ng – c?u ???ng có nhu c?u lao ??ng có tay ngh? cao. ?nh: Internet

Khi n?n c?ng nghi?p ngày m?t phát tri?n nh? hi?n này thì nhu c?u nhan l?c k? s? xay d?ng, k? s? c?u ???ng càng l?n. Tuy nhiên, s? l??ng lao ??ng có trình ??, có kinh nghi?m ngh? này hi?n nay v?n ch?a ?? ?? ?áp ?ng ???c nhu c?u tuy?n d?ng. Làm ngh? này, b?n c?ng có nhi?u c? h?i vi?c làm t?t r?ng m?.

S? ph?m

Ngh? s? ph?m các m?n t? nhiên h?p v?i nh?ng ng??i h?c kh?i A. ?nh: Internet

?ay c?ng là h??ng ?i t?t dành cho nh?ng b?n h?c kh?i A. B?n có th? là giáo viên d?y các m?n kh?i T? nhiên nh?: Toán – Ly – Hoá – Sinh – Tin h?c. H?c s? ph?m kh?ng m?t h?c phí nên khá phù h?p v?i nh?ng b?n yêu thích và kh?ng có nhi?u kh? n?ng kinh t?.

T?ng k?t

广西快3怎么做代理Trên ?ay là nh?ng ngành, ngh? phù h?p mà b?n có th? tham kh?o l?a ch?n n?u kh?ng bi?t h?c kh?i A làm ngh? gì. Hy v?ng nh?ng chia s? h?u ích này s? giúp b?n có thêm th?ng tin ??nh h??ng ngh? và ch?n ???c ngh? nghi?p phù h?p v?i b?n than và nhu c?u x? h?i.

广西快3怎么做代理?i?m: 5 (1 bình ch?n)

Tác gi?: ?ình Anh V?

广西快3怎么做代理Chuyên gia ?i?nh Anh Vu? la? m??t trong nh??ng tác gi? có nhi?u n?m kinh nghiê?m, c?ng ta?c trong nga?nh Nha? ha?ng – Kha?ch sa?n, t??ng n??m gi?? vi? tri? Qua?n ly? Kha?ch sa?n ta?i nhiê?u Nhà hàng, Kha?ch sa?n l??n ?? TP.HCM. Ta?c gia? ?i?nh Anh Vu? s? chia se? nh??ng bài h?c, kinh nghiê?m la?m nghê? v??i ca?c ba?n tre? th?ng qua nh?ng ba?i viê?t thu? vi?, b?? i?ch và ????c nhiê?u ng???i ?o?n nha?n.

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?