TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

Khám phá bên trong l?p h?c làm bánh c?a sinh viên tr??ng CET

Theo chan các b?n sinh viên ngành K? thu?t làm bánh t?i tr??ng Trung c?p CET, b?n kh?ng ch? ???c l?nh h?i r?t nhi?u ki?n th?c b? ích mà còn có c? h?i tr?i nghi?m th?t nhi?u cung b?c c?m xúc thú v? khó quên.

Trong bu?i h?c “Th?c hành Panna cotta – Orange chocolate mousse cake”, các b?n sinh viên ?? cùng nhau khám phá cách làm và ???c th??ng th?c nh?ng món bánh tráng mi?ng ng?t ngào ??n t? ??t n??c Italia xinh ??p ?ang chinh ph?c v? giác th?c khách kh?p th? gi?i hi?n nay.

B?t ??u bài h?c, các b?n sinh viên ???c gi?ng viên là các chuyên gia, B?p tr??ng b?p bánh giàu kinh nghi?m l?u y nh?ng ?i?m quan tr?ng, giúp quá trình h?c di?n ra thu?n l?i, hi?u qu? nh?t.

? m?i bài h?c, các b?n sinh viên s? ???c h?c các k? thu?t t? c? b?n ??n nang cao. V?i các k? thu?t khó, gi?ng viên kh?ng ng?i t?n tình “c?m tay ch? vi?c”, h??ng d?n t?ng b?n th?c hi?n ?? làm quen. Sau ?ó, còn khuy?n khích sinh viên m??n phòng mi?n phí ?? t? th?c hành thêm cho nhanh chóng thành th?c.

?? sinh viên nhanh chóng ?ng d?ng các k? thu?t và ki?n th?c th?c hành bài h?c, gi?ng viên cung c?p ki?n th?c v? Whipping – Topping cream; ch?t t?o ??ng, cách phan bi?t Gelatin và b?t Agar. Sau ?ó l?n l??t h??ng d?n theo ph??ng pháp t??ng tác 2 chi?u các k? thu?t th?c hi?n Panna cotta, Jelly trái cay và các nh?ng k? thu?t liên quan khác.

Gi?ng viên h??ng d?n các b?n sinh viên cách ch? bi?n x?t làm Panna Cotta sao cho ??m b?o ??t ???c ?? d?o phù h?p và cách s? d?ng lò n??ng.

Tranh th? gi? gi?i lao, nh?ng “??u b?p bánh” t??ng lai còn nhí nh? cùng nhau l?u l?i nh?ng kho?nh kh?c làm k? ni?m c?ng nh? giúp vi?c h?c t?p b?t c?ng th?ng, t?ng h?ng thú.

?? Panna Cotta ??t chu?n, các khau k? thu?t th?c hi?n ph?i ??m b?o sao cho thành ph?m v?a m?n màng v?a v?ng c?u trúc, kh?ng d? b? v? ra b?i nh?ng cú l?c nh?.

广西快3怎么做代理M?t chi?c bánh Panna Cotta hay b?t kì món bánh nào khác khi ph?c v? th?c khách kh?ng ch? ph?i ngon mà còn c?n ??p m?t. Vì v?y, trong m?i bu?i th?c hành,Gi?ng viên s? cung c?p các các bí quy?t và h??ng d?n cách décor, trang trí t?ng chi?c bánh v?i các lo?i s?t, trái cay sao cho h?p d?n nh?t. Sau ?ó, các b?n sinh viên có th? làm l?i theo h??ng d?n ho?c t? sáng t?o theo phong cách riêng c?a mình.

广西快3怎么做代理Panna Cotta lu?n là m?t s? l?a ch?n ly t??ng cho ph?n tráng mi?ng c?a các b?a ?n hay ti?c tùng. ?ay c?ng là món bánh ???c th?c khách ?a chu?ng lu?n có m?t trong th?c ??n c?a h?u h?t các nhà hàng – khách s?n 3 – 5 sao.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?c, c? l?p cùng bày thành ph?m c?a mình lên ?? c? nh?n xét cho t?ng b?n. ??ng th?i c? c?ng t?ng k?t l?i n?i dung bài h?c, rút ra nh?ng l?u y và vui v? gi?i ?áp thêm nh?ng th?c m?c c?a sinh viên. Hi?n nay, nhu c?u nhan l?c ngh? b?p bánh ?ang t?ng nhanh ?áng k? nh?ng kh?ng ?? ?áp ?ng. M?c dù v?y, các nhà tuy?n d?ng lu?n ?ánh giá cao và ?u tiên ch?n nh?ng ??u b?p bánh ???c ?ào t?o tay ngh? bài b?n, kh?ng ch? n?m v?ng k? n?ng, ki?n th?c mà còn nhanh chóng thích nghi v?i m?i tr??ng làm vi?c th?c t? và có thái ?? làm vi?c chuyên nghi?p. ?ay chính là l?i th? mà các b?n sinh viên t?i CET sau khi t?t nghi?p ??u ??t ???c nh? ch??ng trình h?c lu?n bám sát nhu c?u tuy?n d?ng và h? th?ng phòng h?c ???c trang b? ti?n nghi, hi?n ??i, m? ph?ng nh? ngoài th?c t?, giúp các b?n làm quen r?t s?m nên kh?ng b? b? ng? khi ?i làm.

广西快3怎么做代理V?i b?ng trung c?p k? thu?t làm bánh trong tay, các b?n tr? kh?ng ch? d? dàng n?m b?t c? h?i vi?c làm r?ng m? t?i các gian b?p bánh l?n c?a các NHKS 5 sao v?i m?c l??ng h?p d?n, mà còn có th? t? tin kh?i nghi?p kinh doanh ti?m bánh, các m? hình k?t h?p gi?a bánh – cà phê, bán bánh online hay kinh doanh bánh theo mùa… mang l?i thu nh?p ?n ??nh.

N?u b?n yêu thích h?c làm bánh và mu?n trang b? ki?n th?c, k? n?ng làm bánh chuyên nghi?p toàn di?n, h?y ?? l?i th?ng tin bên d??i ho?c g?i t?i t?ng ?ài 1800 6552 (mi?n phí c??c g?i) ?? ???c t? v?n và h? tr? c? th? nhé!

?i?m: 4.5 (6 bình ch?n)

Tác gi?: Hoàng Th? Di?u Xuan

C? t?ng gi? v? trí quan tr?ng nh?: Giám sát, Qu?n ly, B?p tr??ng B?p Bánh t?i các Nhà hàng - Khách s?n 4 – 5 sao trên c? n??c. Hi?n t?i, c? là Gi?ng viên các khóa h?c b?p Bánh t?i Tr??ng trung c?p Kinh t? Du l?ch Thành ph? H? Chí Minh (College of Economics & Tourism – CET). V?i tinh th?n kh?ng ng?ng h?c h?i, liên t?c tìm tòi, nghiên c?u, c? Hoàng Th? Di?u Xuan mong mu?n chia s? nh?ng ki?n th?c, kinh nghi?m trong su?t quá trình làm ngh? t?i nh?ng ng??i ?am mê và theo ?u?i ngh? bánh

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

Y ki?n c?a b?n

广西快3怎么做代理??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?