TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

K? thu?t chà láng bánh kem ??n gi?n ?? trang trí bánh sinh nh?t

Th?c hi?n k? thu?t chà láng bánh kem là m?t khau trang trí quan tr?ng kh?ng th? thi?u giúp ??u b?p bánh “làm ??p” cho s?n ph?m c?a mình. T??ng nh? ??n gi?n nh?ng n?u kh?ng n?m v?ng c?ng ?o?n này, r?t có th? chi?c bánh kem c?a b?n s? b? “fail” vì kh?ng ???c tr?n láng, m?t bánh kem s? b? g?n, r? ho?c l?i l?m m?t th?m m?.

K? thu?t chà láng giúp t?o nên nh?ng chi?c bánh kem ??p m?t. ?nh: Internet

?? chà láng bánh kem ??p và b?t m?t th?t ra kh?ng quá khó. Tuy nhiên nó ?òi h?i s? khéo léo và vi?c rèn luy?n th??ng xuyên. M?t khi ?? thành th?o cách chà láng bánh kem v?a chu?n xác v?a chuyên nghi?p, k?t h?p cùng nhi?u k? thu?t khác nh?: b?t b?ng kem, ch?y ch?, v? ren… ch?c ch?n b?n s? t?o nên ???c nh?ng chi?c bánh kem kh?ng ch? th?m ngon, h?p d?n mà còn v? cùng l?i cu?n, ??p m?t.

Các d?ng c? ?? chà láng bánh kem c?n nh?ng gì?

广西快3怎么做代理?? b?t tay vào th?c hi?n k? thu?t chà láng bánh kem, ch?c ch?n kh?ng th? thi?u ???c các d?ng c? chà lang sau:

  • Bàn xoay: Giúp c? ??nh và d? dàng di chuy?n bánh kem trong quá trình trang trí mà kh?ng làm bánh b? tác ??ng nhi?u.
  • D?ng c? chà láng b? m?t (dao chà láng): Dùng ?? ph? kem và chà láng bánh
  • Dao vét kem ho?c ph?i c?m tay: ?? vét các ph?n kem còn th?a trên dao ho?c trên các c?ng c? chà láng

Dao và bàn xoay chuyên dùng cho k? thu?t chà láng bánh kem.

广西快3怎么做代理Ngoài ra, kh?ng th? thi?u ???c nguyên li?u là kem t??i ?? ???c ?ánh b?ng ??t chu?n.

Cách chà láng bánh kem chuyên nghi?p, ?úng chu?n

B??c 1:? Ph? kem lên bánh

Sau khi kem ?? ???c ?ánh b?ng, b?n ??t bánh kem lên bàn xoay và th?c hi?n vi?c ph? kem lên b? m?t bánh. Kem c?n ???c ph? kín bánh theo nguyên t?c m?t bánh tr??c và thành bánh sau.

广西快3怎么做代理Có 2 cách ph? kem kín bánh g?m:

  • Dùng dao trét kem: B?n chu?n b? dao trét kem s?ch. Sau ?ó dùng ph?n ??u dao l?y kem ?ánh b?ng t? au trét ??u lên m?t bánh và xung quanh thành bánh. Quan sát xem ch? nào còn nh?ng khe h? ? bánh thì cho kem vào cho ??u kín.

Ph? kem ?? ?ánh b?ng cho kín toàn b? bánh kem.

  • Dùng túi b?t kem: B?n dùng túi tam giác b?t b?ng kem, cho kem vào bên trong, c?t ??u túi và bóp ??u tay các d?y kem ph? lên m?t bánh cho ??u. B?n có th? b?t hình xo?n ?c trên m?t bánh và ???ng th?ng ? thành bánh mi?n sao có th? ph? kín h?t chi?c bánh kem là ???c. Cách này t??ng ??i ??n gi?n nên khá h?p cho nh?ng b?n m?i h?c làm bánh kem.

B??c 2: Th?c hi?n chà láng bánh kem

  • Chà láng thành bánh:

广西快3怎么做代理B?n ??t dao vu?ng góc v?i bàn xoay, m?t tay c?m dao tay còn l?i gi? bàn xoay. Khi s? d?ng dao chà láng, kh?ng dùng l?c ? c? tay, ch? dùng b? m?t dao chà láng c? ??nh t?i m?t v? trí r?i dùng tay còn l?i xoay bàn xoay. Thao thác chà nên th?c hi?n nhanh và d?t khoát. Kh?ng th?c hi?n chà quá k? s? làm kem b? r? và b? tách n??c. T?t nh?t là b?n nên nh? nhàng mi?t dao vào bánh kem ?? kem kh?ng dính ng??c l?i dao. Ph?n kem th?a nên g?t s?ch r?i m?i mi?t ti?p. B?n có th? s? d?ng c? m?t tr??c và m?t sau dao chà láng.

Chà láng thành bánh kem.

  • Chà láng m?t bánh:

Sau khi chà láng thành bánh xong, b?n chuy?n sang chà láng m?t bánh kem. B?n dùng dao chà láng ??t trên m?t bánh, ?? dao nghiêng m?t góc 45 ?? r?i th?c hi?n thao tác chà và mi?t nh? m?t bánh. Khi th?c hi?n, b?n ch? ?n nh? dao xu?ng t? bên ph?i qua trái và ng??c l?i cho ??n khi m?t bánh m?m m??t, láng m?n là ???c. Kh?ng d?ng l?i ngay mà lúc này b?n ngam dao chà láng vào ly n??c nóng r?i chà l?i m?t l?n n?a thì kem s? m?n h?n và ??p m?t h?n.

Th?c hi?n thao tác chà láng m?t bánh kem.

?? cho ra lò m?t chi?c bánh kem th?m ngon, b?t m?t, ng??i làm bánh ph?i k?t h?p nhi?u k? thu?t và c?ng ?o?n th?t nhu?n nhuy?n, chuyên nghi?p. Ch? c?n còn “l?n c?n” ? m?t thao tác nào c?ng có th? tác ??ng ??n thành ph?m. Vì v?y, v?i nh?ng th?ng tin và cách chà láng bánh kem CET cung c?p trên ?ay, hy v?ng ?? giúp b?n có th? ?ng ?ng cho c?ng vi?c c?a mình hi?u qu? nh?t.

N?u mu?n tham gia h?c làm bánh chuyên nghi?p h? trung c?p v?i nhi?u dòng bánh ?a d?ng, b?n h?y ?? l?i th?ng tin bên d??i ho?c g?i t?i t?ng ?ài 1800 6552 (mi?n phí c??c g?i) ?? ???c t? v?n và h? tr? c? th? nhé!

?i?m: 4.8 (5 bình ch?n)

Tác gi?: Hoàng Th? Di?u Xuan

C? t?ng gi? v? trí quan tr?ng nh?: Giám sát, Qu?n ly, B?p tr??ng B?p Bánh t?i các Nhà hàng - Khách s?n 4 – 5 sao trên c? n??c. Hi?n t?i, c? là Gi?ng viên các khóa h?c b?p Bánh t?i Tr??ng trung c?p Kinh t? Du l?ch Thành ph? H? Chí Minh (College of Economics & Tourism – CET). V?i tinh th?n kh?ng ng?ng h?c h?i, liên t?c tìm tòi, nghiên c?u, c? Hoàng Th? Di?u Xuan mong mu?n chia s? nh?ng ki?n th?c, kinh nghi?m trong su?t quá trình làm ngh? t?i nh?ng ng??i ?am mê và theo ?u?i ngh? bánh

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

Y ki?n c?a b?n

广西快3怎么做代理{{/message}}

广西快3怎么做代理??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?