TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
广西快3怎么做代理 H? CHí MINH

H?C QU?N TR? NHà HàNG KHáCH S?N H? TRUNG C?P

广西快3怎么做代理Ngành Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n (QTNHKS) h?c tr??ng nào, ? ?au chuyên nghi?p nh?t? Tiêu chí v? m?i tr??ng ?ào t?o ch?t l??ng là l?a ch?n th?ng minh ?? nh?ng ai ?am mê có th? nhanh chóng trang b? chuyên m?n ngh? NHKS v?ng ch?c. T?i Tr??ng Trung c?p CET, sinh viên s? ???c ?ào t?o QTNHKS theo ch??ng trình h?c bám sát th?c t?, chú tr?ng th?c hành, ??m b?o ch?t l??ng và h? tr? ??u ra.

Ch??ng trình h?c qu?n tr? nhà hàng khách s?n广西快3怎么做代理 h? trung c?p t?p trung cung c?p ki?n th?c, k? n?ng nghi?p v? ngh? nhà hàng khách s?n theo tiêu chu?n 5 sao. ??ng th?i xen k? gi?a h?c nghi?p v? qu?n ly, ti?ng Anh chuyên ngành giúp sinh viên ti?p thu ki?n th?c t?t, thành th?o tay ngh? và có k? n?ng toàn di?n ?? ?i làm.

广西快3怎么做代理N?i dung ?ào t?o ???c xay d?ng d?a theo m? hình các B? ph?n Nhà hàng, Ti?n s?nh, Bu?ng phòng tr?c thu?c KS tiêu chu?n 5 sao qu?c t?. Gi?ng viên là nh?ng chuyên gia, qu?n ly nhà hàng khách s?n c?p cao cùng ph??ng pháp h?c 2 chi?u, giúp sinh viên t? tin th? hi?n s? v??t tr?i t? thao tác chính xác ??n phong thái, cách ?ng x? và giao ti?p ??c thù c?a ngành d?ch v?.

广西快3怎么做代理Ngoài 3 ??a ?i?m h?c qu?n tr? nhà hàng khách s?n t?i TPHCM, CET còn liên k?t ?ào t?o t?i C?n Th? giúp nhi?u b?n tr? có ?i?u ki?n theo h?c ngành QTHNKS thu?n l?i h?n.

HìNH ?NH L?P H?C

C? S? V?T CH?T T?I CET

T?i CET, b?n s? ???c tr?i nghi?m m?i tr??ng h?c t?p chu?n qu?c t? v?i h? th?ng phòng h?c th?c hành (các l?p Nhà hàng, Ti?n s?nh, Bu?ng phòng) ???c thi?t k? d?a trên m? hình m? ph?ng th?c t? theo tiêu chu?n khách s?n 4, 5 sao广西快3怎么做代理. Bên c?nh ?ó, còn có h? th?ng phòng h?c Ly thuy?t, Tin h?c, Anh v?n tách bi?t, t?o ?i?u ki?n cho sinh viên ???c h?c t?p và phát tri?n toàn di?n các k? n?ng quan tr?ng.

广西快3怎么做代理Các c?ng c? – d?ng c? và thi?t b? ???c ??u t? hi?n ??i nh?m giúp sinh viên ti?p c?n v?i m?i tr??ng làm vi?c th?c t? ngay khi còn ?i h?c.

Ngoài ra, v?i bài h?c Qu?n tr? Ti?n s?nh, nhà tr??ng còn ??u t? h? th?ng ph?n m?m qu?n ly Nhà hàng – Khách s?n “iHotelier” (PMS) hi?n ??i t??ng ???ng Khách s?n 4 sao ?? ??a vào gi?ng d?y.

Gi?ng viên

??i ng? Gi?ng viên tr?c ti?p ?ào t?o, gi?ng d?y trong các khóa h?c Qu?n tr? Nhà hàng Khách s?n t?i CET là nh?ng Chuyên gia, Qu?n ly, Giám ??c ?i?u hành… có nhi?u n?m kinh nghi?m làm vi?c t?i các T?p ?oàn khách s?n qu?c t? trong và ngoài n??c; lu?n t?n tình, tam huy?t truy?n ??t ki?n th?c, k? n?ng cho sinh viên.

Th?y H? V?n Tu?n

广西快3怎么做代理Gia?m ???c nha? ha?ng thu?c kha?ch sa?n Crystal Palace thu?c T?p ?oàn Khai Vy

Th?y Lê ?ình V?

Duty Manager

广西快3怎么做代理C? Mai Th? Ng?c H?ng

VTOS Administrator at Saigontourist Hospitality College – Vietnam Tourism Certification Board (VTCB)

Ch??ng trình h?c

STT N?I DUNG S? BU?I
A H?C PH?N 1: B? TúC V?N HóA 144
1 Toán 30
2 Ly 21
3 Hóa 21
4 V?n 30
5 S? 21
6 ??a 21
B H?C PH?N 2: ??I C??NG 48
1 Pháp lu?t 5
2 Giáo d?c qu?c phòng 7
3 Giáo d?c th? ch?t 7
4 Giáo d?c chính tr? 9
5 Ngo?i ng? 9
6 Tin h?c 8
7 K? n?ng m?m 3
C H?C PH?N 3: CHUYêN NGàNH QU?N TR? NHà HàNG KHáCH S?N 176
1 Qu?n tr? ti?n s?nh 28
2 Qu?n tr? bu?ng phòng 16
3 Qu?n tr? nhà hàng 60
4 Ti?ng Anh chuyên ngành NHKS 36
5 Ti?ng Anh nang cao 36
D H?C PH?N 4: B? SUNG CHUYêN NGàNH 12
TH?C T?P 60

Ch??ng trình ?ào t?o QT NHKS c?a CET ???c phan làm 3 h? ?ào t?o (1 n?m, 2 n?m và 3 n?m) v?i s? h?c ph?n phan chia theo t?ng h?c k?. Tùy t?ng h? ?ào t?o mà ng??i h?c s? ???c h?c các h?c ph?n t??ng ?ng.

广西快3怎么做代理N?i dung ch??ng trình h?c bám sát th?c t?, t?p trung ?ào t?o cho sinh viên k? n?ng nghi?p v? ngh?, nghi?p v? qu?n tr? và ki?n th?c qu?n ly ngành NHKS chuyên sau mang tính ?ng d?ng cao và ?áp ?ng các yêu c?u kh?t khe c?a nhà tuy?n d?ng hi?n nay, h?n th? n?a các b?n sinh viên còn ???c h?c b? sung v?n hóa ?? hoàn thành ch??ng trình ph? c?p giáo d?c ph? th?ng.

V?i giáo trình ???c thi?t k? th?ng minh, khoa h?c và chú tr?ng th?c hành nên sinh viên v?a ???c ti?p c?n v?i ki?n th?c chuyên sau, v?a ???c ?ng d?ng ?? rèn luy?n k? n?ng giao ti?p cùng cách x? ly tình hu?ng, tích l?y kinh nghi?m ?? áp d?ng vào c?ng vi?c thành th?o sau khi hoàn thành khóa h?c.

??i t??ng & H? ?ào t?o

  • H? 1 n?m (Tr??ng h?p 1):H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT và hoàn thành khóa Nghi?p v? Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n t?i H??ng Nghi?p á ?u.
  • H? 1 n?m (Tr??ng h?p 2):H?c viên ?ang theo h?c/?? t?t nghi?p các ch??ng trình khác t?i H??ng Nghi?p á ?u ho?c sinh viên các ngành ngh? b?t k? t?i các tr??ng Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c khác.
  • H? 2 n?m: H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT
  • H? 3 n?m: H?c sinh ?? t?t nghi?p THCS

Giá tr? b?ng c?p

广西快3怎么做代理Sinh viên ???c nh?n b?ng Trung C?p Qu?n Tr? Nhà Hàng – Khách S?n chính quy có giá tr? trên toàn qu?c và ?ang ???c các nhà Tuy?n d?ng hàng ??u c?ng nh?n, ?ánh giá cao v? uy tín, ch?t l??ng.

H? ?àO T?O B?NG C?P
H? 1 N?M – B?ng Trung c?p Qu?n Tr? Nhà Hàng – Khách S?n (Hotel Management Skills) do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i c?p.
H? 2 N?M
H? 3 N?M

广西快3怎么做代理– Ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình THPT.

广西快3怎么做代理– B?ng Trung c?p Qu?n Tr? Nhà Hàng – Khách S?n (Hotel Management Skills) do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i c?p.

H?c phí

– H?c phí h?c Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n t?i CET h?p ly, ?? bao g?m toàn b? chi phí cho: giáo trình, ??ng ph?c; chi phí th?c hành trong su?t khóa h?c; l? phí thi và c?p b?ng.

– Sinh viên ?óng tr?n gói ch??ng trình h?c s? ???c ?u ??i gi?m 3% trên t?ng h?c phí.

– ??i t??ng sinh viên thu?c h? nghèo/c?n nghèo, con gia ?ình chính sách, b? ??i xu?t ng? s? có chính sách ?u ??i v? h?c phí theo quy ??nh.

K? ?óNG H? 1 N?M (TH1) H? 1 N?M (TH2) H? 2 N?M H? 3 N?M
H?c k? 01 10,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
H?c k? 02 2.000.000 16,000,000 12,000,000 12,000,000
H?c k? 03 _ _ 8,000,000 8,000,000
H?c k? 04 _ _ _ 6,000,000
T?ng c?ng 12,000,000 32,000,000 36,000,000 42,000,000

L?ch h?c & L?ch khai gi?ng

广西快3怎么做代理CET th??ng xuyên khai gi?ng các khóa h?c ngành Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n v?i ?i?u ki?n xét tuy?n ??n gi?n, làm th? t?c nh?p h?c nhanh chóng. Sinh viên ch? c?n n?p nh?ng gi?y t? ???c yêu c?u theo h? ?ào t?o ??ng ky t??ng ?ng là có th? h?c n?u ?n chuyên nghi?p ngay.

L?ch h?c linh ho?t sáng – chi?u – t?i, t?i t? th? 2 ??n th? 7, phù h?p v?i ng??i b?n r?n, nh?ng ai mu?n v?a ?i h?c v?a ?i làm..

STT NGàY H?C SáNG CHI?U T?I
1 Th? 2-4-6 08h30 – 11h30 13h30 – 16h30 18h00 – 21h00
2 Th? 3-5-7

L? trình th?ng ti?n

广西快3怎么做代理L? trình phát tri?n trong ngành nhà hàng khách s?n s? ?i theo ?i theo trình t? t?: Nhan viên => Tr??ng ca => Giám sát => Qu?n ly => Giám ??c.

Ki?n th?c chuyên m?n ngành QTNHKS

C?U H?I TH??NG G?P

1. H?c QTNHKS ra làm gì?

广西快3怎么做代理H?c ngành Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n, b?n có th? làm vi?c ? nhi?u v? trí khác nhau tùy vào ch??ng trình h?c b?n ch?n nh?: L? tan; Nhan viên tr?c c?a; Nhan viên t?ng ?ài; Nhan viên Pha ch?; Nhan viên ph?c v? bàn; Nhan viên bu?ng phòng, Nhan viên ph?c v? ti?c… hay các v? trí cao h?n nh?: Giám sát NHKS; Qu?n ly qu?y Bar, Giám ??c b? ph?n ti?n s?nh; Giám ??c ?i?u hành…

2. Ngành QTNHKS có d? xin vi?c?

Nhóm ngành Nhà hàng – Khách s?n hi?n nay ?ang có nh?ng b??c phát tri?n m?nh m? nên nhu c?u nhan l?c r?t cao, ??c bi?t là nh?ng lao ??ng ???c ?ào t?o bài b?n và thành th?o tay ngh?. Vì v?y, n?u ch?n h?c QT NHKS, trong t??ng lai, b?n s? có c? h?i vi?c làm r?ng m?, ?i kèm ?ó là m?c l??ng và l? trình th?ng ti?n h?p d?n.

3. H?c Qu?n tr? khách s?n có c?n ngo?i hình kh?ng?

广西快3怎么做代理Th??c cha?t, ngoa?i hi?nh ?e?p la? m??t ?u thê? l?n giu?p ba?n ta?o ????c thiê?n ca?m nhanh cho?ng v??i kha?ch ha?ng. Thê? nh?ng, ca?i ?e?p trong ngành QT NHKS kh?ng ??n gia?n chi? la? chi?u cao, làn da, khu?n m?t hay mái tóc… mà ?ó còn là “ta?c phong chua?n” trong ??ng ph?c c?ng nh? thái ?? ph?c v? khách hàng. Do ?ó, n?u b?n s? h?u chi?u cao khiêm t?n hay m?t ngo?i hình bình th??ng thì hoàn toàn ?ó kh?ng ph?i là tr? ng?i l?n ?? b?n b??c vào ngh?. H?n h?t, thái ?? ph?c v? n?ng n?, nhi?t tình và k? n?ng nghi?p v? thành th?o, tác phong nhanh chóng, ??t s? hài lòng c?a khách hàng h?t trên h?t m?i là ?i?u quy?t ??nh ??a b?n ??n v?i thành c?ng trong ngh?.

C?M NH?N C?A SINH VIêN

“Là ngành h?c ?òi h?i s? chuyên nghi?p trong t?ng thao tác nên các gi?ng viên ?? r?t nhi?t tình, t?n tam ?? h??ng d?n cho mình t?ng chút m?t. Các th?y c? kh?ng ch? cung c?p nhi?u ki?n th?c, k? n?ng chuyên m?n mà còn chia s? cho mình r?t nhi?u kinh nghi?m th?c t? quy báu.”

“Lúc m?i h?c mình còn r?t nhi?u b? ng?, chan tay lóng ngóng nh?ng nh? th?y c? t?n tình h??ng d?n, th?c hành nhi?u nên mình ?? nhanh chóng làm quen v?i ngh?. Sau m?t th?i gian ng?n mình ?? có th? t? tin th?c hi?n nh?ng k? thu?t ch? bi?n món ?n chuyên nghi?p ???c h?c”

“Mình ?? t?t nghi?p ngành Qu?n tr? nhà hàng khách s?n t?i tr??ng và gi? mình ?ang có c?ng vi?c khá ?n ??nh t?i khách s?n 5 sao. C?m ?n tr??ng kh?ng ch? ?ào t?o ngành mình thích mà còn h??ng nghi?p cho con ???ng t??ng lai c?a mình.”

广西快3怎么做代理 “R?t may ???c ng??i quen gi?i thi?u vào tr??ng trung c?p CET, gi? thì mình ?? là qu?n ly c?a khách s?n nhà mình. Th?y c? ? Tr??ng r?t t?n tam truy?n ??t cho sinh viên nhi?u kinh nghi?m quy giá. Nh? v?y mà mình v?ng vàng h?n trên con ???ng mình ?? ch?n.”

HìNH TH?C XéT TUY?N

Chuyên ngành Qu?n tr? Nhà hàng Khách s?n t?i CET xét tuy?n ??n gi?n, làm th? t?c nh?p h?c nhanh chóng. Sinh viên ch? c?n n?p nh?ng b?ng c?p ???c yêu c?u theo h? ?ào t?o ??ng ky t??ng ?ng là có th? h?c ngay.

广西快3怎么做代理N?u yêu thích và ?am mê c?ng vi?c c?a ngành Qu?n tr? Nhà hàng Khách s?n, ??ng hành cùng CET chính là b?n ?ang ch?n nh?ng b??c ?i dài v?ng ch?c cho t??ng lai c?a mình.

H?y ?i?n th?ng tin ??ng ky c?a b?n ngay t?i Form bên d??i ho?c g?i t?i t?ng ?ài?1800 6552广西快3怎么做代理?(mi?n phí c??c g?i) ?? ???c CET t? v?n, h? tr? chi ti?t nh?t nhé!

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

?i?m: 4.5 (4 bình ch?n)

广西快3怎么做代理??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?