TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

H?C K? THU?T PHA CH? ?? U?NG H? TRUNG C?P

广西快3怎么做代理N?u ch?a bi?t h?c pha ch? ? ?au t?t nh?t, Tr??ng trung c?p CET chính là m?t trong nh?ng ??a ch? h?c pha ch? ?? u?ng t?i TPHCM uy tín: có h? tr? gi?i thi?u vi?c làm ??u ra, th??ng xuyên t? ch?c ?ào t?o các k? n?ng m?m mi?n phí cho sinh viên, c?p b?ng trung c?p chính quy t?o m?c ?? uy tín cao ??i v?i các nhà tuy?n d?ng hàng ??u mà b?n nên l?a ch?n.

H?c pha ch? ?? u?ng广西快3怎么做代理 h? trung c?p t?i CET, b?n s? ???c cung c?p ??y ?? các ki?n th?c, k? thu?t t? c?n b?n ??n chuyên sau ngành pha ch? g?m: k? thu?t pha ch? th?ng d?ng, k? thu?t làm kem, Barista, Bartender, Flair Bartending (k? thu?t bi?u di?n pha ch?)… ??ng th?i, ???c ?ào t?o nang cao các k? n?ng qu?n ly và Ti?ng Anh chuyên ngành.

广西快3怎么做代理Ph??ng pháp h?c k? thu?t pha ch? ?? u?ng 2 chi?u v?i các Chuyên gia pha ch?, Master Barista, có nhi?u kinh nghi?m chuyên m?n cùng h? th?ng phòng th?c hành hi?n ??i, m? ph?ng theo kh?ng gian qu?y bar tiêu chu?n t?i các NHKS qu?c t? nên có kh? n?ng sáng t?o c?ng th?c m?i, có k? n?ng th?m ??nh th?c u?ng chuyên nghi?p và nhanh chóng thích nghi m?i tr??ng th?c t? khi ?i làm.

HìNH ?NH L?P H?C

C? S? V?T CH?T

Tham gia l?p d?y pha ch? c?a CET, sinh viên s? ???c tr?i nghi?m các phòng h?c th?c hành hi?n ??i v?i cách b? trí và kích th??c m? ph?ng theo kh?ng gian qu?y bar tiêu chu?n t?i các th??ng hi?u ?? u?ng, nhà hàng, khách s?n qu?c t?; ??m b?o ??y ?? c?ng c?, d?ng c?, nguyên li?u th?c hành trong su?t quá trình h?c.

广西快3怎么做代理Bên c?nh ?ó, các phòng h?c ly thuy?t, phòng h?c Tin h?c, Anh v?n c?a CET c?ng lu?n ??m b?o ch?t l??ng, thoáng mát ?? giúp sinh viên ti?p thu ki?n th?c thu?n l?i và hi?u qu? nh?t.

Gi?ng viên

广西快3怎么做代理??i ng? Gi?ng viên d?y pha ch? t?i CET là nh?ng Chuyên gia pha ch?, Master Barista, Bartender có nhi?u kinh nghi?m gi?ng d?y và làm vi?c t?i các qu?y bar ??ng c?p c?a các nhà hàng, khách s?n l?n hi?n nay.

广西快3怎么做代理Các th?y c? kh?ng ch? gi?ng d?y theo ph??ng pháp cung c?p ki?n th?c, k? thu?t và h??ng d?n th?c hành mà còn chia s? nh?ng bí quy?t, cau chuy?n ngh? b? ích, thú v?, giúp sinh viên hi?u r? giá tr? c?a ngh? và có thêm ??ng l?c nu?i d??ng ?am mê.

Th?y H? Qu?c Th?ng

广西快3怎么做代理BB & DM T?i Golden Gate Group

广西快3怎么做代理Th?y Ph?m Anh D?ng

Chuyên Gia Barista – H? Th?ng Illy Café

Ch??ng trình h?c

STT H?C PH?N N?I DUNG S? BU?I
A B? túc v?n hóa 144
1 H?C PH?N 1 Toán 30
2 Ly 21
3 Hóa 21
4 V?n 30
5 S? 21
6 ??a 21
B H?c ph?n ??i c??ng 48
1 H?C PH?N 2 Pháp lu?t 5
2 Giáo d?c qu?c phòng 7
3 Giáo d?c th? ch?t 7
4 Giáo d?c chính tr? 9
5 Ngo?i ng? (Ti?ng Anh) 9
6 Tin h?c 8
7 K? n?ng m?m 3
C Chuyên ngành pha ch? 106
1 H?C PH?N 3 T?ng quan ngành Pha Ch? 7
2 Pha ch? th?ng d?ng 10
3 Làm kem 2
4 Barista 16
5 Bartender 17
6 Flair Bartending 6
7 K? n?ng qu?n ly 12
8 Ti?ng Anh Chuyên ngành 36
D H?C PH?N 4 B? sung chuyên ngành 47
E TH?C T?P Th?c t?p 60

Ch??ng trình h?c pha ch? ?? u?ng h? trung c?p t?i CET có gì ??c bi?t

CET xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o h? trung c?p ngành K? thu?t pha ch? chú tr?ng th?c hành, mang tính ?ng d?ng cao vào th?c ti?n. Theo ?ó, sinh viên ???c cung c?p ?? ki?n th?c t? c?n b?n ??n chuyên sau v?: k? thu?t pha ch? th?ng d?ng, k? thu?t làm kem, Barista, Bartender, Flair Bartending… Ngoài ra, các b?n còn ???c h?c b? sung v?n hóa ?? hoàn thành ch??ng trình ph? c?p giáo d?c ph? th?ng.

广西快3怎么做代理Kh?ng ch? th?, CET c?ng ?ào t?o nang cao k? n?ng qu?n ly và Ti?ng Anh chuyên ngành ?? sinh viên có ?? ki?n th?c, k? n?ng toàn di?n, có th? t? tin ?ng tuy?n làm vi?c cho các th??ng hi?u ?? u?ng, qu?y bar Nhà hàng – Khách s?n ??ng c?p hi?n nay ho?c t? kh?i nghi?p m? quán kinh doanh, làm giàu v?i các lo?i ?? u?ng.

??i t??ng & H? ?ào t?o

  • H? 1 n?m (Tr??ng h?p 1): ?? t?t nghi?p THPT và hoàn thành khóa Bar tr??ng t?i H??ng Nghi?p á ?u (HNAAu)
  • H? 1 n?m (Tr??ng h?p 2):H?c viên ?ang theo h?c/?? t?t nghi?p các ch??ng trình khác t?i H??ng Nghi?p á ?u ho?c sinh viên các ngành ngh? b?t k? t?i các tr??ng Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c khác.
  • H? 2 n?m: H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT
  • H? 3 n?m: H?c sinh ?? t?t nghi?p THCS

Giá tr? b?ng c?p

Sinh viên ???c nh?n b?ng Trung c?p K? thu?t Pha ch? ?? u?ng chính quy có giá tr? trên toàn qu?c và ?ang ???c các nhà Tuy?n d?ng hàng ??u c?ng nh?n, ?ánh giá cao v? uy tín, ch?t l??ng.

H? ?àO T?O B?NG C?P
H? 1 N?M B?ng Trung c?p K? thu?t Pha ch? (Professional Drinks Techniques) do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i c?p.
H? 2 N?M
H? 3 N?M

– Ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình THPT.

– B?ng Trung c?p K? thu?t Pha ch? (Professional Drinks Techniques) do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i c?p.

H?c phí

H?c phí h?c h?c k? thu?t pha ch? h?p ly, ?? bao g?m toàn b? chi phí cho: giáo trình, ??ng ph?c; chi phí th?c hành trong su?t khóa h?c; l? phí thi và c?p b?ng.

Sinh viên ?óng tr?n gói ch??ng trình h?c s? ???c ?u ??i gi?m 3% trên t?ng h?c phí.

??i t??ng sinh viên thu?c h? nghèo/c?n nghèo, con gia ?ình chính sách, b? ??i xu?t ng? s? có chính sách ?u ??i v? h?c phí theo quy ??nh.

K? ?óNG H? 1 N?M (TH1) H? 1 N?M (TH2) H? 2 N?M H? 3 N?M
H?c k? 01 12,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
H?c k? 02 6.000.000 18,000,000 14,000,000 16,000,000
H?c k? 03 _ _ 10,000,000 12,000,000
H?c k? 04 _ _ _ 9,000,000
T?ng c?ng 18,000,000 36,000,000 42,000,000 55,000,000

L?ch h?c & L?ch khai gi?ng

CET th??ng xuyên khai gi?ng các khóa h?c ngành K? thu?t Pha ch? ?? u?ng v?i ?i?u ki?n xét tuy?n ??n gi?n, làm th? t?c nh?p h?c nhanh chóng. Sinh viên ch? c?n n?p nh?ng gi?y t? ???c yêu c?u theo h? ?ào t?o ??ng ky t??ng ?ng là có th? h?c n?u ?n chuyên nghi?p ngay.

广西快3怎么做代理L?ch h?c linh ho?t sáng – chi?u – t?i, t?i t? th? 2 ??n th? 7, phù h?p v?i ng??i b?n r?n, nh?ng ai mu?n v?a ?i h?c v?a ?i làm.

STT NGàY H?C SáNG CHI?U T?I
1 Th? 2-4-6 08h30 – 11h30 13h30 – 16h30 18h00 – 21h00
2 Th? 3-5-7

L?u y:广西快3怎么做代理 Sinh viên ???c ngh? hè theo quy ??nh c?a Nhà tr??ng. L?ch ngh? hè ???c th?ng báo tr??c ít nh?t 2 tu?n làm vi?c.

L? trình th?ng ti?n

L? trình ngh? pha ch? s? phát tri?n theo trình t? sau: Ph? bar => Nhan viên Pha ch? => Tr??ng ca/Nhóm tr??ng Bartender => Giám sát b? ph?n pha ch? => Qu?n ly b? ph?n pha ch? => Qu?n ly b? ph?n ?m th?c => Giám ??c b? ph?n d?ch v? ?m th?c.

C?U H?I TH??NG G?P

1. H?c trung c?p pha ch? ra làm gì?

V?i nh?ng ki?n th?c và k? n?ng ???c ?ào t?o trong ngành K? thu?t pha ch? ?? u?ng t?i CET, sinh viên ra tr??ng có th?:

– Tr? thành nhan viên pha ch? chính th?c t?i các qu?y pha ch? c?a t?t c? các m? hình qu?y kinh doanh ?? u?ng, các quán café t? quy m? san v??n ??n quy m? Nhà hàng – Khách s?n l?n trong th?i gian ng?n
– Tr? thành Qu?n ly Bar, chuyên gia set up qu?y Bar hay ??i di?n th??ng hi?u và Chuyên gia ?ào t?o Pha ch?…
– Có c? h?i tr? thành chuyên gia Pha ch?, chuyên gia nghiên c?u và phát tri?n th?c u?ng, Gi?ng viên gi?ng d?y ngành Pha ch? t?i các trung tam, tr??ng h?c…

2. H?c trung c?p K? thu?t Pha ch? t?i CET có ?u ?i?m gì?

– Tuy?n sinh d? dàng

Các ngành h?c t?i CET xét tuy?n d? dàng dành cho các ??i t??ng ?a d?ng nh?: h?c sinh ?? t?t nghi?p THCS ho?c THPT. Bên c?nh ?ó, tr??ng còn m? r?ng thêm ??n các ??i t??ng nh?: sinh viên h? s? c?p, v?n b?ng 2, ng??i ?i làm… t?o ?i?u ki?n t?i ?a cho ng??i h?c theo ?u?i ??c m? ngh? nghi?p.

– Chú tr?ng ?ào t?o ngh? bám sát th?c t? và yêu c?u tuy?n d?ng

Ch??ng trình ?ào t?o t?i CET ???c nghiên c?u và xay d?ng theo tiêu chu?n qu?c t?, bám sát th?c ti?n và yêu c?u tuy?n d?ng hi?n nay; lu?n chú tr?ng nhi?u ??n th?i gian th?c hành cho sinh viên nên ??m b?o ???c ch?t l??ng ??u ra, ???c các ??i tác, doanh nghi?p hi?n nay ?ánh giá cao và ?u tiên vì kh?ng ph?i t?n th?i gian ?ào t?o l?i.

广西快3怎么做代理– Rút ng?n th?i gian h?c – Ti?t ki?m chi phí

Tùy vào h? h?c l?a ch?n khi h?c trung c?p ngh?, b?n ch? m?t t? 1 – 3 n?m ?? l?y ???c b?ng trung c?p ngh? chuyên nghi?p, làm “t?m vé th?ng hành” ?? “ghi ?i?m” v?i các nhà tuy?n d?ng. Ch?n h?c trung c?p ngh? ngay t? sau khi t?t nghi?p c?p 2, c?p 3, b?n ?? rút ng?n m?t kho?ng th?i gian khá dài so v?i các b?c h?c khác.

广西快3怎么做代理Cùng v?i ?ó, h?c phí cho h? trung c?p c?ng t??ng ??i d? ch?u, phù h?p v?i thu nh?p c?a ?a s? ng??i dan Vi?t Nam nên giúp ng??i h?c ti?t ki?m h?n.

3. H?c pha ch? c?n nh?ng gì?

广西快3怎么做代理?? theo h?c pha ch?, b?n nên b?t ??u khi c?m th?y h?ng thú và có ?am mê, yêu thích ngh?. Ti?p ?ó là c?n có thái ?? nghiêm túc v?i ngh? và h?y ch?n cho mình m?t m?i tr??ng h?c t?p phù h?p ?? trang b? thành th?o nh?ng k? n?ng c?n thi?t; có ki?n th?c và am hi?u v? nguyên li?u; nu?i d??ng, phát huy s? sáng t?o và khi?u ngh? thu?t trong c?ng vi?c; lu?n kh?ng ng?ng h?c h?i thêm nh?ng ki?n th?c m?i.

C?M NH?N C?A SINH VIêN

广西快3怎么做代理 “ Mình v?a h?c v?a làm nên c?m th?y nh?ng gì ???c h?c t?i CET c?c k? b? ích và thi?t th?c. M?i tr??ng h?c t?p trong tr??ng kh?ng khác gì bên ngoài nên mình thích nghi r?t nhanh. Th?i gian h?c trung c?p kh?ng lau nên mình v?a ti?t ki?m ???c nhi?u kho?n chi phí, v?a có ???c k? n?ng ngh? v?ng ch?c.” – Phan Hoàng ánh D??ng

广西快3怎么做代理 “Thích pha ch? t? nh?ng n?m h?c c?p 2 nên mình ?? s?m có d? ??nh h?c ngành này. Sau khi t?t nghi?p THPT, mình ch?n CET ?? ???c h?c k? thu?t pha ch? ?? u?ng h? trung c?p và th?y r?t hài lòng. M?i bu?i h?c th?c hành, mình ???c th?y c? h??ng d?n t?ng k? thu?t pha ch? t? m?, chuyên nghi?p và còn ???c l?ng nghe nh?ng chia s? r?t thú v? v? ngh?.” – Tr?n Thanh Tan

HìNH TH?C XéT TUY?N

广西快3怎么做代理Khi tham gia khóa h?c, sinh viên ch? c?n n?p các h? s? liên quan (xác nh?n ??u vào) ?? ch?ng minh ?? ?i?u ki?n tham gia khóa h?c.

广西快3怎么做代理Theo s? li?u th?ng kê nhu c?u tuy?n d?ng n?m 2018, nhu c?u tuy?n d?ng ngành ngh? pha ch? ?ang thu?c “top” ??u trong l?nh v?c F&B. T?i các tr??ng d?y pha ch? ? TPHCM h? trung c?p chuyên nghi?p, CET ?? và ?ang thu hút ???c s? quan tam c?a ??ng ??o ng??i h?c. Vì th?, n?u yêu thích và mu?n h?c pha ch? ?? u?ng chuyên nghi?p, h?y ??ng hành cùng CET ?? n?m b?t các c? h?i vi?c làm, c? h?i kinh doanh h?p d?n cho t??ng lai c?a b?n.

?i?n th?ng tin c?a b?n t?i form ??ng ky ho?c g?i v? t?ng ?ài 1800 6552广西快3怎么做代理 (mi?n phí c??c g?i) ?? ???c CET t? v?n, h? tr? c? th? nhé!

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

广西快3怎么做代理?i?m: 4.43 (7 bình ch?n)

??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?