TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

H?C K? THU?T LàM BáNH H? TRUNG C?P

广西快3怎么做代理H?c làm bánh ? ?au ch?t l??ng, uy tín ???c nhi?u ng??i quan tam vì ngh? làm bánh ?ang ?óng vai trò v? cùng quan tr?ng cùng nhu c?u tuy?n d?ng l?n. Ngành k? thu?t làm bánh t?i Tr??ng trung c?p CET hi?n nay kh?ng ch? ?áp ?ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c mà còn là ??a ?i?m h?c làm bánh ? TPHCM ???c các ??i tác và nhi?u ??n v? tuy?n d?ng ?ánh giá cao.

Ch??ng trình h?c k? thu?t làm bánh CET ?ào t?o t? c? b?n nh?t ??n nang cao và chuyên sau các ph??ng pháp, k? thu?t làm nhi?u dòng bánh khác nhau nh?: h?c làm bánh Vi?t, bánh kem, bánh n??ng, khóa h?c làm bánh ?u, bánh l?nh, bánh mì… ??ng th?i, chú tr?ng ?ào t?o k? n?ng qu?n ly; ki?n th?c chuyên m?n; k? n?ng ti?ng Anh chuyên ngành bánh. Sinh viên s? ???c h?c làm bánh广西快3怎么做代理 chuyên nghi?p v?i nhi?u gi?ng viên là nh?ng chuyên gia làm bánh hàng ??u, ?ang gi? v? trí c?p cao t?i các h? th?ng NH – KS ??ng c?p. M?i gi?ng viên ??u có th? m?nh và có chuyên m?n t?t nh?t nên sinh viên s? l?nh h?i ???c nhi?u kinh nghi?m quy giá. Ph??ng pháp d?y làm bánh 2 chi?u, th?c hành su?t khóa h?c, ???c khuy?n khích m??n phòng th?c hành… giúp sinh viên suy lu?n ?? t? sáng t?o ra nhi?u c?ng th?c khác nhau.

HìNH ?NH L?P H?C

C? S? V?T CH?T

Gi?ng viên

??i ng? Gi?ng viên ngành K? thu?t làm bánh t?i CET là nh?ng Chuyên gia, B?p tr??ng B?p Bánh hàng ??u, có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c B?p bánh và ?ang làm vi?c t?i các h? th?ng Nhà hàng – Khách s?n n?i ti?ng trên c? n??c.

C? ?? Th? Hu?

广西快3怎么做代理B?p Tr??ng B?p Bánh t?i khách s?n Continental

C? H? Th? Vi?t M?

广西快3怎么做代理B?p Bánh t?i Khách S?n New Word Sài Gòn

Th?y Nguy?n Trung Quan

Ph? Trách BB T?i Khách S?n Majestic

Ch??ng trình h?c

STT H?C PH?N N?I DUNG S? BU?I
A B? túc v?n hóa 144
1 H?C PH?N 1 Toán 30
2 Ly 21
3 Hóa 21
4 V?n 30
5 S? 21
6 ??a 21
B H?c ph?n ??i c??ng 48
1 H?C PH?N 2 Pháp lu?t 5
2 Giáo d?c qu?c phòng 7
3 Giáo d?c th? ch?t 7
4 Giáo d?c chính tr? 9
5 Ngo?i ng? (Ti?ng Anh) 9
6 Tin h?c 8
7 K? n?ng m?m 3
C Chuyên ngành làm bánh 106
1 H?C PH?N 3 T?ng quan ngành 4
2 Bánh Vi?t 5
3 Bánh kem 7
4 Bánh ?u th?ng d?ng 10
5 Bánh n??ng 5
6 Bánh l?nh 11
7 Bánh mì 10
8 Nghi?p v? qu?n ly 18
9 Ti?ng Anh Chuyên ngành 36
D H?C PH?N 4 B? sung chuyên ngành 48
E TH?C T?P Th?c t?p 60

Theo h?c ch??ng trình K? thu?t làm bánh t?i CET, sinh viên kh?ng ch? ???c ?ào t?o chuyên sau các ph??ng pháp, k? thu?t làm nhi?u dòng bánh khác nhau nh?: bánh Vi?t, bánh ?u, bánh kem, bánh n??ng, bánh l?nh, bánh mì… c?p nh?t các xu h??ng làm bánh trên th? gi?i mà còn ???c h?c b? sung v?n hóa ?? hoàn thành ch??ng trình ph? c?p giáo d?c ph? th?ng.

Kh?ng d?ng l?i ?ó, CET còn chú tr?ng ?ào t?o thêm v? k? n?ng qu?n ly; ki?n th?c chuyên m?n nh?: thi?t l?p th?c ??n, ki?m soát chi phí, ?ào t?o và ?ánh giá nhan viên…; k? n?ng ti?ng Anh chuyên ngành ?? giúp sinh viên sau khi h?c xong có th? t? tin làm vi?c t?i nh?ng Nhà hàng – Khách s?n 4 – 5 sao, khu ngh? d??ng cao c?p, các ti?m bánh trên c? n??c… ho?c t? xay d?ng và qu?n ly hi?u qu? m? hình kinh doanh bánh c?a riêng mình.

??i t??ng & H? ?ào t?o

  • H? 1 n?m (Tr??ng h?p 1):?? t?t nghi?p THPT và hoàn thành khóa B?p tr??ng B?p bánh t?i H??ng Nghi?p á ?u (HNAAu)
  • H? 1 n?m (Tr??ng h?p 2):H?c viên ?ang theo h?c/?? t?t nghi?p các ch??ng trình khác t?i H??ng Nghi?p á ?u ho?c sinh viên các ngành ngh? b?t k? t?i các tr??ng Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c khác.
  • H? 2 n?m: H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT
  • H? 3 n?m: H?c sinh ?? t?t nghi?p THCS

Giá tr? b?ng c?p

Sinh viên ???c nh?n b?ng Trung C?p K? thu?t Làm bánh chính quy có giá tr? trên toàn qu?c và ?ang ???c các nhà Tuy?n d?ng hàng ??u c?ng nh?n, ?ánh giá cao v? uy tín, ch?t l??ng.

H? ?àO T?O B?NG C?P
H? 1 N?M – B?ng Trung c?p K? thu?t Làm bánh (Professional Patisserie Techniques) do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i c?p.
H? 2 N?M
H? 3 N?M

– Ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình THPT.

– B?ng Trung c?p K? thu?t Làm bánh t?i CET do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i c?p.

H?c phí

– H?c phí ngành K? thu?t Làm bánh t?i CET h?p ly, ?? bao g?m toàn b? chi phí cho: giáo trình, ??ng ph?c; chi phí th?c hành trong su?t khóa h?c; l? phí thi và c?p b?ng.

– Sinh viên ?óng tr?n gói ch??ng trình h?c s? ???c ?u ??i gi?m 3% trên t?ng h?c phí.

广西快3怎么做代理– ??i t??ng sinh viên thu?c h? nghèo/c?n nghèo, con gia ?ình chính sách, b? ??i xu?t ng? s? có chính sách ?u ??i v? h?c phí theo quy ??nh .

K? ?óNG H? 1 N?M (TH1) H? 1 N?M (TH2) H? 2 N?M H? 3 N?M
H?c k? 01 12,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
H?c k? 02 6.000.000 18,000,000 14,000,000 16,000,000
H?c k? 03 _ _ 10,000,000 12,000,000
H?c k? 04 _ _ _ 9,000,000
T?ng c?ng 18,000,000 36,000,000 42,000,000 55,000,000

L?ch h?c & L?ch khai gi?ng

Ngành K? thu?t Làm bánh t?i CET th??ng xuyên khai gi?ng v?i ?i?u ki?n xét tuy?n ??n gi?n, làm th? t?c nh?p h?c nhanh chóng. Sinh viên ch? c?n n?p nh?ng gi?y t? ???c yêu c?u theo h? ?ào t?o ??ng ky t??ng ?ng là có th? h?c n?u ?n chuyên nghi?p ngay.

L?ch h?c linh ho?t sáng – chi?u – t?i, t?i t? th? 2 ??n th? 7 nên phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng ?a d?ng, trong ?ó có c? nh?ng ng??i b?n r?n, nh?ng ai mu?n v?a h?c v?a làm

STT NGàY H?C SáNG CHI?U T?I
1 Th? 2-4-6 08h30 – 11h30 13h30 – 16h30 18h00 – 21h00
2 Th? 3-5-7

L?u y: HV ???c ngh? hè theo quy ??nh c?a Nhà tr??ng. L?ch ngh? hè ???c th?ng báo tr??c ít nh?t 2 tu?n làm vi?c.

L? trình th?ng ti?n

广西快3怎么做代理L? trình ngh? làm bánh s? phát tri?n theo trình t? sau: Ph? b?p => Nhan viên B?p bánh => T? phó/Ca phó B?p bánh => T? tr??ng/Ca tr??ng B?p bánh => B?p Phó B?p bánh => B?p tr??ng B?p bánh => B?p tr??ng ?i?u hành

C?U H?I TH??NG G?P

1. H?c làm bánh ra làm gì?

V?i b?ng trung c?p K? thu?t làm bánh t?i CET, b?n ?? có ???c l?i th? r?t l?n ?? ?ng tuy?n vào các v? trí c?ng vi?c t?i các Nhà hàng, Khách s?n, Resort, ti?m bánh trên c? n??c nh?: Ph? b?p bánh, ??u b?p bánh, T? tr??ng, Qu?n ly…

V?i nh?ng ki?n th?c, k? n?ng, kinh nghi?m ???c ?ào t?o và tích l?y, b?n c?ng có th? rút ng?n l? trình th?ng ti?n ?i cùng v?i tay ngh? c?a mình ?? tr? thành: B?p Tr??ng B?p Bánh, Chuyên gia làm bánh, Gi?ng viên ngành bánh t?i các c?ng ty, các t?p ?oàn nhà hàng – khách s?n ho?c tr? thành nh?ng Chuyên viên k? thu?t, Chuyên viên R&D, Food stylist t?i các c?ng ty s?n xu?t bánh k?o, nguyên li?u, d?ng c? làm bánh… v?i thu nh?p khá h?p d?n.

广西快3怎么做代理B?n c?ng có th? t? tin kh?i nghi?p kinh doanh c?a hàng, ti?m bánh hay k?t h?p m? m? hình cà phê – bánh ?ang khá “hot” hi?n nay hay: kinh doanh bánh online, bán bánh theo mùa, m? kênh youtube riêng d?y làm bánh, du h?c ngh? bánh và ??nh c? làm vi?c t?i n??c ngoài.

2. H?c trung c?p K? thu?t làm bánh t?i CET có nh?ng ?u th? gì?

Tuy?n sinh d? dàng

广西快3怎么做代理Các ngành h?c t?i CET xét tuy?n d? dàng dành cho các ??i t??ng ?a d?ng nh?: h?c sinh ?? t?t nghi?p THCS ho?c THPT. Bên c?nh ?ó, tr??ng còn m? r?ng thêm ??n các ??i t??ng nh?: sinh viên h? s? c?p, v?n b?ng 2, ng??i ?i làm… t?o ?i?u ki?n t?i ?a cho ng??i h?c theo ?u?i ??c m? ngh? nghi?p.

Rút ng?n th?i gian – Ti?t ki?m chi phí

广西快3怎么做代理Tùy vào h? h?c l?a ch?n khi h?c trung c?p ngh?, b?n ch? m?t t? 1 – 3 n?m ?? l?y ???c b?ng trung c?p ngh? chuyên nghi?p, làm “t?m vé th?ng hành” ?? “ghi ?i?m” v?i các nhà tuy?n d?ng. Ch?n h?c trung c?p ngh? ngay t? sau khi t?t nghi?p c?p 2, c?p 3, b?n ?? rút ng?n m?t kho?ng th?i gian khá dài so v?i các b?c h?c khác.

Cùng v?i ?ó, h?c phí cho h? trung c?p c?ng t??ng ??i d? ch?u, phù h?p v?i thu nh?p c?a ?a s? ng??i dan Vi?t Nam nên giúp ng??i h?c ti?t ki?m h?n.

Chú tr?ng ?ào t?o ngh? bám sát th?c t? và yêu c?u tuy?n d?ng

广西快3怎么做代理Ch??ng trình ?ào t?o t?i CET ???c nghiên c?u và xay d?ng theo tiêu chu?n qu?c t?, bám sát th?c ti?n và yêu c?u tuy?n d?ng hi?n nay; lu?n chú tr?ng nhi?u ??n th?i gian th?c hành cho sinh viên nên ??m b?o ???c ch?t l??ng ??u ra, ???c các ??i tác, doanh nghi?p hi?n nay ?ánh giá cao và ?u tiên vì kh?ng ph?i t?n th?i gian ?ào t?o l?i.

3. H?c làm bánh có d? xin vi?c kh?ng?

广西快3怎么做代理S? phát tri?n m?nh m? c?a l?nh v?c Du l?ch, D?ch v?, ?m th?c, NHKS hi?n nay ?? và ?ang m? ra nh?ng ti?m n?ng và c? h?i h?p d?n cho lao ??ng ngh? b?p, ngh? làm bánh, pha ch?, qu?n tr? NHKS. Trên th?c t?, nhu c?u nhan l?c các ngành này ?ang thi?u h?t tr?m tr?ng nh?ng v?n kh?ng ?? ?? ?áp ?ng, còn các ??n v? kinh doanh, doanh nghi?p lu?n “khát” lao ??ng ???c ?ào t?o bài b?n, có chuyên m?n tay ngh? v?ng ch?c. Do ?ó, ?a s? lao ??ng ngh? làm bánh ???c ?ào t?o trong các tr??ng trung c?p ngh? khi ?i làm ??u ???c ?ánh giá t?t và nhanh chóng có ???c c?ng vi?c cùng thu nh?p ?n ??nh.

C?M NH?N C?A SINH VIêN

“Ch?n h?c K? thu?t làm bánh t?i CET là m?t trong nh?ng quy?t ??nh ?úng ??n nh?t mình t?ng ??a ra. T?i ?ay, mình ???c h?c cách làm ?? các lo?i bánh ?a d?ng trong các phòng h?c kh?ng khác gì b?p bánh ? nhà hàng, khách s?n 5 sao. Mình ti?n b? nhanh vì còn ???c th?y c? h??ng d?n, chia s? r?t t?n tình” – Sinh viên Lê Hoàng B?o Tram

广西快3怎么做代理 “Mình mê làm bánh t? lau r?i nên h?c xong c?p 3, mình tìm hi?u và ch?n CET ?? h?c trung c?p K? thu?t làm bánh lu?n. V?i nh?ng ki?n th?c và k? n?ng chuyên m?n ???c h?c t?i ?ay, mình có th? ?ng d?ng ???c r?t nhi?u. Mình ngh? h?c xong s? ?i làm ? các nhà hàng, khách s?n ?? gom v?n r?i v? m? m?t ti?m bánh c?a riêng mình ?? kinh doanh” – Sinh viên Lê Nguy?n Qu?nh Nhi

HìNH TH?C XéT TUY?N

Khi tham gia khóa h?c, sinh viên ch? c?n n?p các h? s? liên quan (xác nh?n ??u vào) ?? ch?ng minh ?? ?i?u ki?n tham gia khóa h?c.

Có th? nói, h?c ngh? làm bánh ?? và ?ang là h??ng ?i h?p d?n cho nh?ng ai ?am mê, yêu thích hi?n nay và trong t??ng lai. N?u ?ang có d? ??nh h?c làm bánh chuyên nghi?p ? TP HCM, b?n h?y ?i?n th?ng tin ??ng ky ngay t?i form bên d??i ho?c g?i t?i t?ng ?ài 1800 6552 (mi?n phí c??c g?i) ?? ???c CET t? v?n, h? tr? chi ti?t nh?t nhé!

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

广西快3怎么做代理?i?m: 4.8 (5 bình ch?n)

??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?