TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

H?C K? THU?T CH? BI?N MóN ?N H? TRUNG C?P

B?n yêu thích ngh? b?p, mu?n h?c n?u ?n广西快3怎么做代理 ngon nh?ng kh?ng bi?t h?c ? ?au t?t, uy tín nh?t? Tr??ng nào có ch??ng trình ?ào t?o ngh? b?p t? c? b?n ??n chuyên sau cho nh?ng ng??i ch?a bi?t gì? Tr??ng trung c?p CET v?i ph??ng cham kh?ng ch? ?ào t?o ra 1 ng??i th? n?u ?n ngon mà còn ?ào t?o ?? tr? thành 1 ng??i qu?n ly, ?i?u hành b?p chuyên nghi?p chính là g?i y phù h?p nh?t cho b?n.

广西快3怎么做代理Ch??ng trình h?c ngành k? thu?t ch? bi?n món ?n t?i CET d?y n?u ?n theo ph??ng pháp “h?c 2 chi?u”. M?i sinh viên ??u ???c th?c hành ngay t?i l?p do gi?ng viên là nh?ng chuyên gia ?m th?c, B?p tr??ng giàu kinh nghi?m, ?ang làm vi?c t?i các h? th?ng NH-KS hàng ??u “c?m tay ch? vi?c”. Vì v?y, sinh viên có th? n?m v?ng ki?n th?c, k? n?ng n?n t?ng ?? t? sáng t?o ra nhi?u món ?n khác nhau, t? món Vi?t ??n món á, món ?u… ??ng th?i, ???c cung c?p nh?ng ki?n th?c chuyên sau v?: xay d?ng th?c ??n, ki?n th?c v? dinh d??ng, nghi?p v? qu?n ly, ?i?u hành…

Ngoài 3 ??a ?i?m h?c n?u ?n t?i TPHCM, CET còn liên k?t ?ào t?o t?i C?n Th? giúp nhi?u b?n tr? có ?i?u ki?n h?c ngh? b?p thu?n l?i h?n.

Hình ?nh l?p h?c th?c t?

C? s? v?t ch?t

??i ng? Gi?ng viên

广西快3怎么做代理C? Nguy?n ??c Th?c Anh

广西快3怎么做代理Hi?u Tr??ng c?a H??ng Nghi?p á ?u

广西快3怎么做代理Th?y ?oàn Minh Tam

Chuyên gia trong l?nh v?c B?p ?u, chuyên gia Décor món ?n hàng ??u Vi?t Nam

广西快3怎么做代理Th?y Kiên V?n H?nh

广西快3怎么做代理B?p Tr??ng B?p Nh?t KS Eastin Grand Hotel SG

Th?y Bùi Ti?n D?ng

Gi?ng viên B?p Nóng H??ng Nghi?p á ?u

Th?y Nguy?n C?ng Th?nh

Giám sát B?p Halal (B?p H?i Giáo) c?a c?ng ty Xu?t ?n Hàng Kh?ng Vi?t Nam

广西快3怎么做代理Th?y Nguy?n Hu?nh Vi V??ng

广西快3怎么做代理á quan Chi?c thìa vàng n?m 2015, 18 n?m kinh nghi?m NHKS

N?i dung ch??ng trình h?c

STT N?I DUNG S? BU?I
A H?C PH?N 1: B? TúC V?N HóA 144
1 Toán 30
2 Ly 21
3 Hóa 21
4 V?n 30
5 S? 21
6 ??a 21
B H?C PH?N 2: ??I C??NG 48
1 Pháp lu?t 5
2 Giáo d?c qu?c phòng 7
3 Giáo d?c th? ch?t 7
4 Giáo d?c chính tr? 9
5 Ngo?i ng? 9
6 Tin h?c 8
7 K? n?ng m?m 3
C H?C PH?N 3: NGHI?P V? B?P TR??NG 114
1 C? b?n 26
2 Nang cao 25
3 Chuyên sau 27
4 Ti?ng Anh chuyên ngành 36
D H?C PH?N 4: B? SUNG CHUYêN NGàNH 46
TH?C T?P 60

??i t??ng & H? ?ào t?o

  • H? 1 n?m (Tr??ng h?p 1): H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT và hoàn thành khóa Nghi?p v? B?p tr??ng t?i H??ng Nghi?p á ?u.
  • H? 1 n?m (Tr??ng h?p 2): H?c viên ?ang theo h?c/?? t?t nghi?p các ch??ng trình khác t?i H??ng Nghi?p á ?u ho?c sinh viên các ngành ngh? b?t k? t?i các tr??ng Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c khác.
  • H? 2 n?m: H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT
  • H? 3 n?m: H?c sinh ?? t?t nghi?p THCS

Giá tr? b?ng c?p

广西快3怎么做代理B?ng Trung c?p K? thu?t ch? bi?n món ?n t?i CET là b?ng Trung C?p chính quy có giá tr? trên toàn qu?c và ???c các nhà tuy?n d?ng hàng ??u c?ng nh?n uy tín, ?ánh giá cao ch?t l??ng ?ào t?o nh?t hi?n nay. ?ay s? là “t?m vé th?ng hành” giúp sinh viên nhanh chóng th?ng ti?n lên các c?p b?c cao h?n trong l? trình ngh? b?p khi ?i làm.

H? ?àO T?O B?NG C?P
H? 1 N?M B?ng Trung c?p K? thu?t ch? bi?n món ?n ((Professional Cooking Techniques) do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i c?p.
H? 2 N?M
H? 3 N?M

– Ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình THPT.

– B?ng Trung c?p K? thu?t ch? bi?n món ?n (Professional Cooking Techniques) do B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i c?p.

H?c phí

L?n ?óng H? 1 n?m (TH1) H? 1 n?m (TH2) H? 2 n?m H? 3 n?m
H?c k? 01 10,000,000 17,000,000 15,000,000 15,000,000
H?c k? 02 6,000,000 17,000,000 15,000,000 15,000,000
H?c k? 03 9,000,000 10,000,000
H?c k? 04 8,000,000
T?ng c?ng 16,000,000 34,000,000 39,000,000 48,000,000

L?ch h?c & L?ch khai gi?ng

广西快3怎么做代理L?ch h?c linh ho?t sáng – chi?u – t?i, t?i t? th? 2 ??n th? 7 nên phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng ?a d?ng, trong ?ó có c? nh?ng ng??i b?n r?n, nh?ng ai mu?n v?a h?c v?a làm.

广西快3怎么做代理CET th??ng xuyên khai gi?ng m? l?p hàng tháng th? t?c nh?p h?c nhanh, ??n gi?n. Sinh viên nh?p h?c ít khi ph?i ch? ??i lau

STT NGàY H?C SáNG CHI?U T?I
1 Th? 2-4-6 08h30 – 11h30 13h30 – 16h30 18h00 – 21h00
2 Th? 3-5-7

L? trình th?ng ti?n

L? trình ngh? b?p s? phát tri?n theo trình t? t?: Ph? b?p => ??u b?p => T? tr??ng/Ca tr??ng b?p => B?p phó => B?p tr??ng (Head Chef) => B?p tr??ng ?i?u hành (Executive Chef) => Giám ??c kh?i D?ch v?/?m th?c.

Tham kh?o thêm v? c?p b?t ngành b?p t?i http://en.wikipedia.org/wiki/Chef

Ki?n th?c chuyên m?n ngành b?p

C?U H?I TH??NG G?P

H?c trung c?p n?u ?n ? ?au t?t nh?t?

广西快3怎么做代理CET d?y n?u ?n theo ph??ng pháp “h?c 2 chi?u” m?i sinh viên ??u ???c th?c hành ngay t?i l?p, ???c gi?ng viên là nh?ng chuyên gia hàng ??u, ?ang gi? v? trí c?p cao t?i các h? th?ng NH-KS “c?m tay ch? vi?c”. T?i CET kh?ng ch? ?ào t?o ra 1 ng??i th? mà còn ?ào t?o ?? tr? thành 1 ng??i qu?n ly, ?i?u hành b?p chuyên nghi?p. Qua ?ó CET lu?n ???c các nhà tuy?n d?ng c?ng nh?n là ??n v? ?ào t?o nhan l?c ngành F&B ch?t l??ng hàng ??u hi?n nay.

Ch??ng trình xay d?ng lu?n có s? nghiên c?u, c?p nh?t xu h??ng, ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u thi?t th?c cho khách hàng và nhà tuy?n d?ng. ?? ??ng ky h?c n?u ?n l?y b?ng trung c?p chuyên nghi?p, b?n có th? tham kh?o các ??a ?i?m d??i ?ay

Tr? s? t?i TPHCM:广西快3怎么做代理 145 – 147 Xuan H?ng, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TP.HCM

C? s? 2: 259B Hai Bà Tr?ng, Ph??ng 6, Qu?n 3, TP.HCM

C? s? 3: 27B, ???ng s? 40, Ph??ng Tan T?o, Qu?n Bình Tan, TP.HCM

??a ?i?m liên k?t ?ào t?o t?i C?n Th?: 57 Nguy?n Vi?t H?ng, Ph??ng An Phú, Qu?n Ninh Ki?u, TP. C?n Th?

广西快3怎么做代理?? ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p, t?o ?i?u ki?n ?i l?i thu?n l?i theo h?c ngành b?p chuyên nghi?p. CET d? ki?n s? m? thêm các ??a ?i?m liên k?t ?ào t?o trung c?p n?u ?n t?i các thành ph? l?n nh?: ?à N?ng, Hà N?i, Nha Trang, Phan Thi?t, H?i An, R?ch Giá…

Liên h? t? v?n mi?n phí qua hotline: 1800 6552

H?c phí h?c n?u ?n là bao nhiêu?

– ??i v?i nh?ng ai ch?n h?c ngành K? thu?t ch? bi?n món ?n (KTCBMA) h? trung c?p t?i CET, ch??ng trình ?ào t?o s? thêm th?i l??ng ?? phát tri?n và nang cao h?n n?a v? ki?n th?c, k? n?ng nghi?p v? chuyên m?n, ??ng th?i b? sung các m?n v?n hóa, ??i c??ng ?? ??m b?o sinh viên ch? t?t nghi?p THCS hoàn thành ch??ng trình THPT t?i CET theo quy ??nh c?a B? GD&?T. M?t h?c k? s? dao ??ng kho?ng t? 6-17 tri?u cho m?i h?c k?.

– L?i th? n?i b?t c?a vi?c tham gia khóa h?c n?u ?n h? trung c?p là m? r?ng c? h?i ti?p c?n ngh? ??u b?p ??n các b?n tr? t? r?t s?m, ti?t ki?m th?i gian, chi phí, t?ng c? h?i phát tri?n s? nghi?p… Có m?t s? b?n tr? vì m?t ly do nào ?ó ch?a th? ti?p t?c h?c ti?p THPT s? có thêm 1 h??ng h?c t?p khác ngoài ??i h?c mà v?n ???c nh?n ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình THPT và b?ng Trung c?p n?u ?n h? chính quy. ??ng ngh?a là b?n kh?ng c?n ?i “???ng vòng” m?i có th? ch?m t?i ngh? nghi?p yêu thích. V?i các ?u ?i?m n?i b?t này, h? Trung c?p là m?t h??ng ?i kh?ng nên b? qua bên c?nh các khóa h?c ng?n h?n h? s? c?p.

广西快3怎么做代理– H?c phí ?? bao g?m: ??ng ph?c (áo b?p nóng, kh?n, nón b?p, t?p d?), Giáo trình, Chi phí th?c hành trong su?t khóa h?c: nguyên v?t li?u, th?c ph?m, c?ng c? d?ng c?…, L? phí thi và c?p b?ng trung c?p.

Trung c?p n?u ?n d? xin vi?c kh?ng?

– CET có ??n v? ??c l?p Chefjob chuyên cung ?ng nhan l?c ngành F&B. Qua ?ó sinh viên h?c trung c?p n?u ?n t?i CET s? ???c gi?i thi?u vi?c làm ??n nh?ng ??i tác l?n và uy tín c?a Chefjob ngay sau t?t nghi?p

– Trên th?c t?, nhu c?u tuy?n d?ng nhan l?c ngh? b?p ?ang r?t cao, ??c bi?t là các sinh viên ?? ???c ?ào t?o bài b?n, thành th?o k? n?ng nghi?p v?. H?n 90% sinh viên t?t nghi?p trung c?p n?u ?n t?i CET ??u tìm ???c vi?c làm ngay. Các ??u b?p ra tr??ng gi?i nghi?p v? tay ngh? lu?n ???c các nhà tuy?n d?ng s?n ?ón v?i m?c l??ng cao cùng nhi?u ??i ng? h?p d?n.

H?c trung c?p n?u ?n ra làm gì?

广西快3怎么做代理– Sau khi h?c K? thu?t ch? bi?n món ?n t?i tr??ng trung c?p n?u ?n CET, b?n có th? tr? thành ??u b?p chuyên nghi?p ?? tìm vi?c làm t?i các các t? ch?c, doanh nghi?p nh?: các nhà hàng, khách s?n, resort, tàu thuy?n du l?ch, tr??ng h?c, nhà máy, c?ng ty, xí nghi?p, khu c?ng nghi?p…

广西快3怎么做代理– V?i n?n t?ng ki?n th?c ?m th?c, ki?n th?c qu?n ly và k? n?ng ch? bi?n món ?n v?ng ch?c, b?n hoàn toàn có th? t? tin kh?i nghi?p kinh doanh ?m th?c b?ng các m? hình nhà hàng, quán ?n… c?a riêng mình. Ngoài ra, b?n c?ng có th? c? h?i du h?c hay làm vi?c t?i n??c ngoài nh?: úc, Canada, M?, Nh?t B?n, Trung Qu?c…

广西快3怎么做代理?i?m: 4.67 (6 bình ch?n)

??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?