TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
H? CHí MINH

Có nên h?c ngành Nhà hàng – Khách s?n vào n?m 2020?

Là m?t ngành ngh? có nhi?u ti?m n?ng phát tri?n v??t b?c, Nhà hàng – Khách s?n v?n ch?a bao gi? l?t kh?i danh sách ngh? nghi?p ???c nhi?u b?n tr? ch?n l?a. H?n th? n?a, trong b?i c?nh các lo?i hình d?ch v? n? r? nh? hi?n nay, Nhà hàng – Khách s?n v?n nghi?m nhiên tr? thành ngành ngh? hot trong n?m 2020.

Ngành Nhà hàng – Khách s?n có còn hot vào n?m 2020?

广西快3怎么做代理Theo d? báo c?a T?ng c?c Du l?ch, l??ng khách du l?ch qu?c t? t?i Vi?t Nam vào n?m 2020 s? ti?p t?c t?ng cao, nh?t là vào các mùa du l?ch t? tháng 10 ??n tháng 3 và các d?p l? h?i. Theo ?ó, nhu c?u l?u trú c?ng t?ng cao, ?òi h?i các c? s? ph?i tuy?n d?ng thêm nhan l?c ?? ?áp ?ng nhu c?u và nang cao ch?t l??ng ph?c v?.

广西快3怎么做代理Ch? riêng khu v?c TP.HCM ?? có h?n 3.000 c? s? l?u trú trong ?ó có 35 khách s?n 5 sao, 75 khách s?n 4 sao, 193 khách s?n 3 sao, còn l?i là các khách s?n t? 1 – 2 sao và các lo?i hình khác. Tuy nhiên, s? l??ng nhan l??c t? nhan viên ??n ca?p qua?n ly? trong kha?ch sa?n ? Vi?t Nam l?i ?ang r?i vào tình tr?ng thiê?u hu?t tra?m tro?ng. Th?m chí, nhi?u khách s?n cao c?p ph?i ch?p nh?n thuê nhan s? t? n??c ngoài v? qu?n ly và ?i?u hành v?i m?c l??ng ??t ??.

Nhà hàng – Khách s?n v?n là l?nh v?c có nhi?u ti?m n?ng phát tri?n và
???c nhi?u ng??i ch?n l?a trong n?m 2020 (?nh: Internet)

T? tin b??c vào ngh? v?i khóa h?c Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n t?i CET

V?i ??c thù là m?t ngành ngh? n?ng ??ng, m?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, ??ng c?p, cùng v?i m?c l??ng cao, nhi?u ??i ng? h?p d?n, ngành Nhà hàng – Khách s?n r?t thích h?p v?i nh?ng b?n tr? n?ng ??ng, nh?y bén và yêu thích s? th? thách. Tuy nhiên, c?ng vi?c c?a ngành Nhà hàng – Khách s?n ?òi h?i b?n ph?i ???c trang b? nhi?u ki?n th?c chuyên ngành, k? n?ng ngh? v?ng ch?c và các k? n?ng m?m ?? b?n có th? khéo léo gi?i quy?t nh?ng tình hu?ng b?t ng? x?y ??n.

H?c cùng ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m

Hi?u ???c ?i?u này, tr??ng Kinh t? – Du l?ch TP.HCM (CET) (College of Economics & Tourism – CET) ?? nghiên c?u và thi?t k? nên khóa h?c Qu?n tr? Nhà hàng – Khách s?n d?a trên nh?ng tiêu chí tuy?n d?ng c?a các T?p ?oàn Nhà hàng – Khách s?n qu?c t?. V?i v?y ??i ng? Gi?ng viên chuyên nghi?p, giàu kinh nghi?m là nh?ng Chuyên gia, nhà L?nh ??o và Qu?n ly c?p cao ??n t? các T?p ?oàn Nhà hàng – Khách s?n l?n trên c? n??c, sinh viên s? ???c ti?p thu nhi?u ki?n th?c th?c t? b? ích và ly thú.

Sinh viên CET ?ang th?c hành nghi?p v? chuyên m?n (?nh: Internet)

广西快3怎么做代理Ngoài ra, sinh viên còn ???c h?c t?p và th?c hành v?i c? s? v?t ch?t hi?n ??i, trang thi?t b? khang trang, ???c ??u t? v?i các lo?i d?ng c? hi?n ??i và ?ang ???c s? d?ng t?i các nhà hàng, khách s?n l?n trên th? gi?i. ??c bi?t, phòng th?c hành ???c xay d?ng theo ?úng chu?n khách s?n 5 sao sang tr?ng, ??ng c?p t?o ?i?u ki?n cho sinh viên ti?p c?n tr?c ti?p v?i nghi?p v? chuyên m?n.

Khung ch??ng trình h?c v?i ??i t??ng tuy?n sinh ?a d?ng

V?i chuyên nga?nh Qua?n tri? Nha? ha?ng – Kha?ch sa?n CET mang ?ê?n cho ng???i ho?c nhiê?u s? l?a ch?n th?ng qua khung ch??ng tri?nh h?c ?a da?ng, cu? thê? nh? sau:

广西快3怎么做代理– H? 1 n?m dành cho Ho?c viên ?a? t??t nghiê?p THPT va? hoàn thành khóa Qu?n tr? NHKS t?i H??ng Nghi?p á ?u, ho??c ?? t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p tr? lên.

– H? 2 n?m da?nh cho ???i t???ng Ho?c viên ?? t?t nghi?p THPT.

广西快3怎么做代理– H? 3 n?m ??i v?i Ho?c viên ?? t?t nghi?p THCS.

Ch??ng trình h?c c?a CET t?p trung ?ào t?o cho sinh viên nh?ng k? n?ng nghi?p v? ngh?, nghi?p v? qu?n tr? và ki?n th?c qu?n ly ngành Nhà hàng – Khách s?n chuyên sau. ??c bi?t, tr??ng CET r?t chú tr?ng th?c hành, ki?n th?c th?c ti?n v?i tính ?ng d?ng cao, giúp sinh viên t? tin h?n khi b??c vào m?i tr??ng làm vi?c th?c t?.

V??i ch??ng tri?nh ?a?o ta?o chuyên nghi?p bài ba?n, l?? tri?nh ro? ra?ng cu?ng ?iê?u kiê?n ho?c ta?p ly? t???ng, tr??ng Trung c?p Kinh t? – Du l?ch (CET) t?? ha?o la? ng???i b?n ???ng ha?nh cu?ng ca?c ba?n tre? trên con ????ng ?i?nh h???ng nghê? nghiê?p, t?o b??c ti?n v??ng ch??c cho t??ng lai.

T?ng k?t

?ê? biê?t thêm th?ng tin chi tiê?t vê? ch??ng tri?nh ?a?o ta?o Trung ca?p chuyên nga?nh Qua?n tri? Nhà hàng – Khách s?n cu?a CET, ba?n vui lo?ng ?ê? la?i liên hê? ?? form bên d???i ho??c go?i ?ê?n s?? ??n t?ng ?ài 1800 6552 (Mi?n phí c??c g?i) ?? ???c h? tr? nhé!

?i?m: 4.5 (4 bình ch?n)

Tác gi?: ?ình Anh V?

Chuyên gia ?i?nh Anh Vu? la? m??t trong nh??ng tác gi? có nhi?u n?m kinh nghiê?m, c?ng ta?c trong nga?nh Nha? ha?ng – Kha?ch sa?n, t??ng n??m gi?? vi? tri? Qua?n ly? Kha?ch sa?n ta?i nhiê?u Nhà hàng, Kha?ch sa?n l??n ?? TP.HCM. Ta?c gia? ?i?nh Anh Vu? s? chia se? nh??ng bài h?c, kinh nghiê?m la?m nghê? v??i ca?c ba?n tre? th?ng qua nh?ng ba?i viê?t thu? vi?, b?? i?ch và ????c nhiê?u ng???i ?o?n nha?n.

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

广西快3怎么做代理??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?