TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
广西快3怎么做代理 H? CHí MINH

Chùm ?nh:?“Tr?m tr?” tr??c nh?ng kho?nh kh?c l?p h?c pha ch? tr??ng CET khi?n dan tình ch? mu?n ?i h?c ngay!

Nh?ng “pha” bi?u di?n k? thu?t pha ch? chuyên nghi?p ??y ?n t??ng c?a th?y; nh?ng kho?nh kh?c tr?i nghi?m, th?c hành ??y thích thú c?a các b?n sinh viên khi?n nh?ng ai yêu thích c?ng vi?c ngh? pha ch? n?ng ??ng c?ng ph?i “tr?m tr?” và… ch? mu?n ?i h?c ngay!

Dù kh?ng ph?i là bu?i h?c ??u tiên b? ng?, nh?ng b?t c? bu?i h?c nào t?i l?p k? thu?t pha ch? ?? u?ng t?i Tr??ng Trung c?p Kinh t? Du l?ch TPHCM (CET) c?ng mang l?i cho sinh viên nh?ng kho?nh kh?c khó quên cùng nhi?u bài h?c h?u ích, giá tr?. N?u có d?p tr?i nghi?m m?t bu?i h?c t?p t?i ?ay, ch?c ch?n b?n s? hi?u t?i sao các b?n ?y l?i say mê và h?ng thú ??n v?y.

广西快3怎么做代理M?i ch? nghe th?y gi?ng ly thuy?t “s??ng s??ng” th?i l?p h?c ?? r?n r? ti?ng c??i r?i.

广西快3怎么做代理Nghe th?i ch?a ??, ph?i “ch?m tay” xem th? nào m?i tin!

N?u t?ng th?y nh?ng Bartender chuyên nghi?p say s?a bi?u di?n nh? m?t di?n viên xi?c hay t?ng th??ng th?c nh?ng món u?ng v?a ngon v?a ??p nh? m?t tác ph?m ngh? thu?t ?n t??ng c?a các Barista, h?n b?n s? b? thu hút v? cùng. B?n s? ???c “enjoy” c? 2 ?i?u trên ngay t?i l?p h?c pha ch? này!

Nghe gi?ng xong r?i thì t?ng nhóm lên th?c hành cho th?y nào!

Con trai h?c ngh? pha ch? c?ng c?n khéo tay l?m ??y nhé!

N? nhi ?au ph?i th??ng tình, c?ng ra dáng “dan pha ch? chuyên nghi?p” quá ch?ng r?i nè.

广西快3怎么做代理Làm pha ch? chuyên nghi?p, cách ph?c v? c?ng ph?i “chu?n xì – tai” m?i ???c nha.

广西快3怎么做代理Th?y h??ng d?n m?u t?ng k? thu?t, t?ng thao tác th?t t? m?.

Nào, l?i lên th?c hành ti?p cho thành th?o nào!

广西快3怎么做代理Lên th?c hành mà “m?i ng??i m?t v?” th? này ?ay!

Th?y ??m “1, 2 , 3” thì cùng “b?p” nha m?y em!

T?p u?ng r??u th?i c?ng mu?n ki?u c?u k? nh??

Ngó xem “c?n h?t ly này” thì có x?n kh?ng nào!

广西快3怎么做代理Th?c hành theo nhóm xem ai chuyên nghi?p h?n!

Cùng “cheer up” v?i thành ph?m ??u tay th?i!

“L?y l?i” v?i con b?n than chút cho có tinh th?n h?c ti?p nào!

Cùng th?y ?n l?i n?i dung bài r?i khoe thành ph?m bu?i h?c h?m nay nhé!

广西快3怎么做代理V?y là m?t bu?i h?c th?c hành c?a ngành K? thu?t pha ch? ?? u?ng t?i CET ?? k?t thúc. Sau t?ng bu?i h?c, kh?ng ch? ??ng l?i trong m?i sinh viên là nh?ng ki?n th?c m?i thú v?, nh?ng k? thu?t pha ch? chuyên nghi?p m?i, nh?ng k? n?ng m?m kh?ng th? thi?u c?a m?t ng??i làm ngh? hay nh?ng cau chuy?n ngh? y ngh?a ???c th?y k?… mà còn là nh?ng kho?nh kh?c vui nh?n, y ngh?a ?? tình b?n, tình th?y trò càng ???c g?n k?t h?n.

N?u b?n ?? b?t ??u th?y th?y h?ng thú và có ?am mê, yêu thích h?c pha ch?广西快3怎么做代理, ??ng ng?n ng?i l?a ch?n. Ch? c?n có thái ?? nghiêm túc v?i ngh? và ch?n cho mình m?t m?i tr??ng h?c t?p phù h?p, b?n s? nhanh chóng trang b? thành th?o nh?ng k? n?ng pha ch? c?n thi?t; có ki?n th?c và am hi?u v? ngh?. ??ng th?i, ?ó c?ng là m?i tr??ng ?? b?n nu?i d??ng, phát huy ???c s? sáng t?o, khi?u ngh? thu?t c?a mình nh?m n?m b?t nh?ng c? h?i ngh? pha ch? ?ang v? cùng r?ng m? hi?n nay c?ng nh? trong t??ng lai.

H?y ?? l?i th?ng tin c?a b?n bên d??i ho?c g?i t?i t?ng ?ài 1800 6552 (mi?n phí c??c g?i) ?? ???c t? v?n và h? tr? c? th? nhé!

广西快3怎么做代理?i?m: 4.6 (10 bình ch?n)

Tác gi?: Mai Th?ng Phú

Th?y Mai Th?ng Phú hi?n là m?t trong nh?ng Bartender có ti?ng trong gi?i Pha ch? ? Vi?t Nam c?ng nh? Qu?c t?. Kh?ng ch? ??t ???c nhi?u gi?i th??ng danh giá trong ngh?, t?ng n?m gi? nh?ng v? trí quan tr?ng trong nh?ng nhà hàng – khách s?n, c?ng ty hàng ??u. Tham gia c?ng tác cùng CET, Th?y Th?ng Phú mong mu?n là ng??i truy?n l?a ki?n th?c, ?am mê cùng nh?ng kinh nghi?m tam huy?t mà mình tích l?y sau nhi?u n?m làm vi?c cho t?t c? nh?ng ai yêu Barista, yêu Bartender.

??ng Ky ?? ???c T? V?n Mi?n Phí

Y ki?n c?a b?n

广西快3怎么做代理??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?