TR??NG TRUNG C?P KINH T? - DU L?CH
广西快3怎么做代理 H? CHí MINH

CHUYêN NGàNH ?àO T?O

Qu?n Tr? Nhà Hàng Khách S?n

Ch??ng trình h?c QTNHKS ?i t? c? b?n ??n chuyên sau, cung c?p ki?n th?c nghi?p v? ngành NHKS tiêu chu?n 5 sao v? nghi?p v? bu?ng phòng, ti?n s?nh, l? tan, ti?ng Anh,…

Xem thêm

K? Thu?t Ch? Bi?n Món ?n

Ch??ng trình cung c?p ki?n th?c chuyên sau b?i ??i ng? gi?ng viên có kinh nghi?m, sinh viên t?t nghi?p nh?n b?ng trung c?p chuyên nghi?p.

Xem thêm

K? Thu?t Làm Bánh

广西快3怎么做代理Ch??ng trình ?ào t?o k? thu?t làm bánh chuyên sau các ph??ng pháp, k? thu?t làm bánh nang cao, b? sung ti?ng Anh, ph? c?p giáo d?c ph? th?ng.

Xem thêm

K? Thu?t Pha Ch? ?? U?ng

Ch??ng trình h?c k? thu?t pha ch? cung c?p k? n?ng pha ch? chuyên nghi?p, c? s? v?t ch?t hi?n ??i ra tr??ng có vi?c làm ngay.

Xem thêm

Ti?p Th? S? (Digital Marketing)

Ch??ng trình h?c Ti?p th? s? ?ào t?o chuyên sau v? SEO website, Google Ads, Facebook Ads, Google maps,…

Xem thêm

Qu?n Ly Tòa Nhà

Ch??ng trình Qu?n ly tòa nhà ?ào t?o nghi?p v? qu?n ly v?n hành m? hình

Xem thêm

TR??NG KINH T? – DU L?CH TP.HCM

TR??NG D?Y NGH? UY TíN V?I QUY M?

84570

H?c Viên

4698

L?p khai gi?ng

230

Gi?ng Viên

14

C? S?

??NG KY T? V?N MI?N PHí

广西快3怎么做代理??ng ky t? v?n mi?n phí!

V?NG NGH? – CH?C NGHI?P | T?A SáNG T??NG LAI

1

V?NG TAY NGH? V?I CH??NG TRìNH ?àO T?O CHíNH QUY

Ch??ng trình ?ào t?o biên so?n ch?t l??ng v?i 90% th?i l??ng th?c hành ???c h? th?ng hóa khoa h?c.

2

C? H?I VI?C LàM H?P D?N NGAY SAU KHI RA TR??NG

100% sinh viên ???c h? tr? gi?i thi?u vi?c làm, t? tin v?i tay ngh? ?? có vi?c làm ?n ??nh, thu nh?p cao.

3

KH?I ??U HàNH TRìNH CHINH PH?C L? TRìNH TH?NG TI?N

N?n t?ng ki?n th?c sau r?ng, nang cao b?n l?nh ngh? nghi?p ?? ??t ??n ??nh cao c?a l? trình th?ng ti?n.

C?M NH?N C?A SINH VIêN

Gi?ng viên kh?ng ch? t?n tam truy?n th? nhi?u nghi?p v? chuyên m?n giúp sinh viên m? mang nh?ng ki?n th?c m?i mà còn chia s? nh?ng tr?i nghi?m quy báu c?a b?n than. Qua ?ó, mình và c? l?p có cái nhìn th?c t? v? ngh?, v? c?ng vi?c c?ng nh? t? tin vào b?n than h?n r?t nhi?u.

Nhà tr??ng kh?ng ch? lu?n t?o ?i?u ki?n cho mình ???c m??n phòng th?c hành ?? rèn luy?n nh?ng k? n?ng nghi?p v?, mà trong su?t th?i gian h?c t?p Th?y, C? còn r?t nhi?t tình gi?ng d?y, chia s? cho mình r?t nhi?u kinh nghi?m, ?i?u thú v?, truy?n c?m h?ng và ni?m ?am mê giúp mình quy?t tam g?n bó v?i ngh? ?? ch?n.

H??NG NGHI?P CH?N NGH?

K? THU?T CH? BI?N MóN ?N

QU?N TR? NHà HàNG – KHáCH S?N

K? THU?T LàM BáNH

K? THU?T PHA CH? ?? U?NG

??ng ky t? v?n mi?n phí!

?
?